Poland

Orban: Nie chcę kompromisu ws. budżetu UE

Viktor Orban

AFP

Stanowisko Wêgier ws. weta dla unijnego bud¿etu i funduszu odbudowy jest "twarde jak ska³a" - oœwiadczy³ w pi¹tek premier Wêgier, Viktor Orban dodaj¹c, ¿e nie chce szukaæ kompromisu ws. kryterium praworz¹dnoœci przy wyp³acie œrodków unijnych.

Polska i Wêgry gro¿¹ zawetowaniem unijnego bud¿etu i funduszu odbudowy, przeznaczonego na odbudowê europejskich gospodarek dotkniêtych skutkami kryzysu zwi¹zanego z pandemi¹, w zwi¹zku z przyjêciem przez 25 pañstw UE rozporz¹dzenia wi¹¿¹cego wyp³atê œrodków unijnych z kryterium praworz¹dnoœci.

Warszawa i Budapeszt nie by³y w stanie zablokowaæ tego rozporz¹dzenia, poniewa¿ by³o ono przyjmowane wiêkszoœci¹ kwalifikowan¹.

Zdaniem przedstawicieli polskiego rz¹du rozporz¹dzenie to jest niezgodne z unijnymi traktatami, które stanowi¹, ¿e sankcje za ³amanie praworz¹dnoœci przyjmuje siê jednog³oœnie, a nie - jak przewiduje rozporz¹dzenie - wiêkszoœci¹ kwalifikowan¹.

- Nasze stanowisko jest twarde jak ska³a, ich - to tylko wola polityczna - mówi³ Orban w wêgierskim radiu. - Ich stanowisko (innych pañstw UE - red.) mo¿e siê zmieniæ, nasze nie mo¿e. Nie chcê kompromisu - podkreœli³ Orban.

Wysokiej rangi dyplomata, z którym rozmawia³ Reuters podkreœli³, ¿e ze swoim stanowiskiem wobec bud¿etu "Polska i Wêgry popadaj¹ w coraz g³êbsz¹ izolacjê".

Football news:

Lampard will be sacked if Chelsea's results don't get better soon. Allegri and Tuchel are Interested (Sky Sports)
Cristiano Ronaldo: I am very happy with my fourth title in Italy. This is the Juventus we love! 🏆
Zidane has no intention of resigning, Real Madrid will make a decision after the season (Marca)
Chiesa injured his ankle. He was replaced in the match against Napoli
Neuer on Bayern's two consecutive wins: This is a message to the competitors
Gattuso about 0:2 with Juve: Insigne should not think that Napoli lost because of him
Nepomnyashchy against reducing the RPL to 12 clubs: Russia is not ready to sacrifice a large number of fans