Poland

Opozycja poprze Plan Odbudowy, ale stawia warunki

Adobe Stock

Udzia³ samorz¹dów w podziale unijnych grantów z Krajowego Planu Odbudowy – to podstawowy postulat PO i PSL. Ludowcy dorzucaj¹ jeszcze warunek podniesienia kwoty wolnej od podatku do 30 tys. z³.

– Jesteœmy gotowi poprzeæ rz¹d, bo pieni¹dze z funduszu odbudowy s¹ Polsce bardzo potrzebne – mówi „Rzeczpospolitej" Izabela Leszczyna, pos³anka Koalicji Obywatelskiej. – Ale pod warunkiem, ¿e samorz¹dy bêd¹ mia³y wp³yw na Krajowy Plan Odbudowy, a œrodki europejskie bêdê wydawane w rzeczywistym porozumieniu z samorz¹dami – podkreœla.

Czytaj tak¿e: Nie zmarnowaæ kryzysu

Z podobnymi postulatami wyst¹pi³o te¿ PSL. Prezes tej partii W³adys³aw Kosiniak-Kamysz mówi³ we wtorek o dwóch warunkach: – Po pierwsze, pieni¹dze z UE maj¹ trafiæ do wszystkich obywateli, a gwarancj¹ tego jest udzia³ samorz¹dów w podziale tych œrodków. Tak ¿eby nie powtórzy³a siê skandaliczna sytuacja jak przy Funduszu Inwestycji Lokalnych, gdzie o podziale decydowa³ kolor legitymacji partyjnej – mówi³ Kosiniak-Kamysz podczas konferencji w Sejmie.

Drugim warunkiem PSL jest podniesienie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. z³. Jak wyjaœnia³ prezes, Polska ma dostaæ du¿o pieniêdzy z UE, m.in. na transformacjê energetyczn¹, ochronê zdrowia, co daje – jego zdaniem – przestrzeñ na prawdziw¹ odbudowê gospodarki równie¿ z krajowego bud¿etu.

Trudno powiedzieæ, czy rz¹d Zjednoczonej Prawicy spe³ni te warunki. Dotychczas nie s³ucha³, nie rozmawia³ i nie uwzglêdnia³ propozycji opozycji przy konstruowaniu swoich polityk. Tym razem mo¿e byæ inaczej. Wkrótce do Sejmu powinna trafiæ odpowiednia ustawa (o dochodach w³asnych UE), która musi byæ przyjêta przez parlament i ratyfikowana przez prezydenta, by w ogóle mo¿na by³o uruchomiæ unijny Fundusz Odbudowy (czyli Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiêkszania Odpornoœci). A ten z kolei jest podstaw¹ realizacji Krajowego Planu Odbudowy, w ramach którego mamy dostêp do 23,9 mld euro unijnych grantów i 34,2 mld euro po¿yczek.

– Jestem spokojny, ¿e w polskim Sejmie znajdzie siê wiêkszoœæ, która przyjmie ustawê daj¹c¹ mo¿liwoœci prawne do przyjêcia Krajowego Planu Odbudowy – stwierdzi³ w poniedzia³ek rzecznik rz¹du Piotr Müller.

Nie jest pewne, ¿e tê wiêkszoœæ dadz¹ pos³owie Zjednoczonej Prawicy. Politycy Solidarnej Polski ju¿ raz na posiedzeniu Rady Ministrów zablokowali prace nad ustaw¹ o dochodach w³asnych UE, bo nie podoba im siê mechanizm powi¹zania unijnych dotacji z ocen¹ przestrzegania praworz¹dnoœci. I wygl¹da na to, ¿e podtrzymuj¹ sprzeciw. Byæ mo¿e wiêc PiS bêdzie musia³ szukaæ poparcia u opozycji.

– Osobiœcie nie wyobra¿am sobie innego g³osowania ni¿ za Funduszem Odbudowy, bo g³os przeciw by³by g³osem przeciwko Polsce – mówi nam Leszczyna. – Ale te¿ nie mo¿na bezwarunkowo przyklepywaæ rz¹dowych pomys³ów. Dlatego bêdziemy zg³aszaæ nasze postulaty do Krajowego Planu Odbudowy, oczekujemy przede wszystkim, ¿e rz¹d uwzglêdni propozycje przedstawiane przez samorz¹dy, byœmy mogli ze spokojnym sumieniem g³osowaæ za jego przejêciem – wyjaœnia.

– Oczywiœcie Lewica ma swoje propozycje dzia³añ antykryzysowych, takie jak œwiadczenie kryzysowe w wysokoœci 2700 z³ czy emerytury obywatelskiej – mówi nam z kolei Anna ¯ukowska, pos³anka Lewicy. – Ale powa¿nie podchodzimy do Funduszu Odbudowy i uwa¿amy, ¿e to nie jest moment na jakiœ handel polityczny. Zag³osujemy za Funduszem Odbudowy, ale bêdziemy patrzeæ rz¹dowi na rêce, czy wykorzystuje go zgodnie z przeznaczeniem, czyli na wsparcie transformacji ekologicznej i cyfrowej oraz s³u¿by zdrowia – podkreœla ¯ukowska.

Nik³e s¹ natomiast szanse, by ratyfikacjê Funduszu Odbudowy popar³a Konfederacja. – Czekamy na ostateczny kszta³t ustawy, bêdziemy j¹ analizowaæ, bo diabe³ tkwi w szczegó³ach – deklaruje Jakub Kulesza, pose³ Konfederacji. Dodaje jednoczeœnie, ¿e pogl¹dy gospodarcze polityków tego ugrupowania, w tym sprzeciw wobec wspólnych unijnych podatków i wspólnego d³ugu, s¹ jasne i znane od dawna.

Football news:

UEFA can compensate St. Petersburg for the cost of hosting additional Euro matches
Solskjaer on Super League: Bad idea. You can not give the right to participate because of the name, you need to earn it
Now St. Petersburg will host as many as 7 matches of Euro 2020:3 games from Dublin were moved here. The audience will be in all the arenas of the tournament
Manchester United have been in contact with Ronaldo's agent about a potential transfer (Nicolo Skira)
Zidane on the rumors about the exclusion of Real Madrid from European competitions: Absurd. We have the right to play in the Champions League
Sorokin on the transfer of Euro matches to St. Petersburg: This shows confidence in Russia. We are confident that we will manage, the pitch is in good condition
The Association of European Clubs helped win the Super League. The collapse of Agnelli took advantage of PSG and Bayern