Poland

Opóźnienia w usuwaniu azbestu mogą naruszać dobra osobiste

OpóŸnienia w usuwaniu azbestu mog¹ naruszaæ dobra osobiste obywateli.

Usuwanie azbestu z pokryæ dachowych i jego utylizacja przebiega tak wolno, ¿e nie zakoñczy siê przed 2032 r. – przestrzega Zwi¹zek Gmin Wiejskich. Leszek Œwiêtalski, przewodnicz¹cy zwi¹zku, zwraca uwagê, ¿e walka z azbestem jest kwesti¹ zdrowia narodowego.

W Narodowym Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej od kilku lat przyjmuje siê wnioski i finansuje prace utylizacyjne.

– Na pocz¹tku dzia³ania programu dop³aty wynosi³y 100 proc., obecnie tylko 50 proc. – zauwa¿a prezes zarz¹du firmy budowlanej Nobile Polska in¿ynier Marta Kuropieska.

Leszek Œwiêtalski podkreœla, ¿e potrzebny jest pe³en restart programu, a mog¹ w tym pomóc strukturalne fundusze europejskie.

Z kolei adwokat Monika Haczkowska zauwa¿a, ¿e z Konstytucji RP wynika obowi¹zek w³adz publicznych podejmowania dzia³añ nakierowanych na zwalczanie chorób i zapobieganie im poprzez redukcjê czynników chorobotwórczych. Podstawy prawa do czystego powietrza i nieska¿onego œrodowiska mo¿na poszukiwaæ tak¿e w art. 24 kodeksu cywilnego, ale tylko gdy pogwa³cenie tego prawa stanowi jednoczeœnie naruszenie lub zagro¿enie praw osobistych okreœlonych w art. 23 k.c.

– Pozbawienie mo¿liwoœci oddychania czystym powietrzem narusza prawo do korzystania ze œrodowiska i wolnego od zanieczyszczeñ powietrza. Jako zwi¹zane œciœle z istot¹ ludzk¹ stanowi jego dobro osobiste – podkreœla prawniczka.

Football news:

Solskjaer on the Champions League semi-finalists: When you see how well Manchester United played against them, you know that we are not a million miles behind
Foden stopped working with the company that tweeted about Mbappe. The firm said that all posts are coordinated with clients
Pogba on Jose's words about Solskjaer: He lost the match and wanted to talk not about the game, but about someone's dad. Very Mourinho-like
Herta went into quarantine with the whole team. Matches against Mainz, Freiburg and Schalke postponed
Benzema and Real Madrid are close to extending their contract until 2023
In 1936, the City was supposed to come to the USSR. The tour was approved by Stalin, but the organizer was shot
Petrzhela on Kudela's disqualification: A disaster! Black is black, and white is white. How else to say it?