Poland

Opłata mocowa – jak wpłynie na wzrost cen prądu?

Czym tak naprawdê jest op³ata mocowa? Z czego wynika? Jak g³êboko odbiorcy pr¹du bêd¹ zmuszeni siêgn¹æ do kieszeni? W jaki sposób mo¿na unikn¹æ podwy¿ki rachunków za pr¹d?

Rezerwy mocy, czyli bezpieczeñstwo energetyczne

Elektrownie na polskim rynku energetycznym mog¹ w chwilach najwiêkszego poboru mocy nie nad¹¿aæ za potrzebami konsumentów. Zapewnienie sta³ych dostaw mocy równa siê bezpieczeñstwu energetycznemu, które w niektórych sytuacjach mo¿e jednak byæ niepewne. Ustawa dotycz¹ca rynku mocy, przyjêta przez Sejm w 2017 roku, ma za¿egnaæ ten potencjalny problem, tworz¹c odpowiednio wysokie rezerwy energetyczne. Jak ³atwo siê domyœliæ, niesie to za sob¹ ryzyko sporych kosztów po stronie odbiorców.

13 listopada w dzienniku ustaw opublikowano rozporz¹dzenie Ministra Klimatu i Œrodowiska dotycz¹ce pobierania op³aty mocowej, w którym wyznaczono godziny doby charakteryzuj¹ce siê z najwy¿szym zapotrzebowaniem na moc. Dziêki rozporz¹dzeniu wiemy równie¿, ¿e nowa pozycja pojawi siê na fakturach za energiê elektryczn¹ od 1 stycznia 2021 roku. Tym samym op³ata mocowa, a w perspektywie wy¿sze rachunki za pr¹d dla wszystkich odbiorców, sta³y siê faktem.

Op³ata mocowa – za bezpieczeñstwo zap³acimy wszyscy

Jak wynika z szacunków Urzêdu Regulacji Energetyki, nowe prawo ma doinwestowaæ rynek energetyczny sum¹ oko³o 4 miliardów z³otych rocznie. Niestety koszt ten ponios¹ finalnie odbiorcy energii elektrycznej – gospodarstwa domowe i przedsiêbiorstwa. Ka¿dego roku do 30 wrzeœnia Urz¹d Regulacji Energetyki ma przedstawiaæ wysokoœæ op³aty mocowej na kolejny rok.

Op³ata mocowa niepokoi odbiorców energii elektrycznej, zw³aszcza, ¿e w ostatnich latach pr¹d stale dro¿eje, co wynika przede wszystkim z rosn¹cych op³at klimatycznych, zwi¹zanych z emisj¹ CO2. Nie zapominajmy, ¿e polska energetyka wci¹¿ w ponad 70% opiera siê na spalaniu wêgla kamiennego i brunatnego.

Op³ata mocowa stanie siê czêœci¹ sk³adow¹ op³aty taryfowej za dystrybucjê i przesy³ energii. W przypadku gospodarstw domowych bêdzie to stawka miesiêczna uzale¿niona od rocznego zu¿ycia energii elektrycznej. Pozostali odbiorcy zap³ac¹ z kolei stawkê proporcjonaln¹ do wolumenu energii elektrycznej pobranej w wybranych godzinach doby, czyli zale¿n¹ od aktualnego zu¿ycia. Bior¹c pod uwagê aktualne œrednie zu¿ycie energii w gospodarstwach domowych, prawdopodobnie zap³ac¹ one rocznie za pr¹d oko³o 100-150 z³ wiêcej. Gospodarstwa domowe zostan¹ podzielone na cztery grupy zale¿nie od poboru energii.

Urz¹d Regulacji Energetyki, kieruj¹c siê danymi historycznymi, og³osi³ równie¿, w jakich godzinach op³ata mocowa bêdzie obowi¹zywa³a odbiorców biznesowych. W 2021 roku bêdzie ona naliczana przez 14 godzin – od 7:00 do 21:00. Dotyczy to jednak wy³¹cznie dni roboczych.

To spora ró¿nica, bior¹c pod uwagê ostatnie podwy¿ki, jak równie¿ te spodziewane w przysz³oœci. Szczególnie zagro¿one s¹ jednak firmy, bo dla nich ceny pr¹du nie podlegaj¹ zatwierdzeniu i regulacjom ze strony Urzêdu Regulacji Energetyki.

Ogniwa fotowoltaiczne – sposób na unikniêcie dodatkowej op³aty

Czy pr¹d dla firm rzeczywiœcie musi zdro¿eæ? Niekoniecznie – jednym z rozwi¹zañ pozwalaj¹cych na unikniêcie skutków nowej op³aty i rosn¹cych stawek jest inwestycja w ogniwa fotowoltaiczne. Problem w tym, ¿e stanowi ona spory koszt, a rozwi¹zanie sprawdza siê przede wszystkim wœród ma³ych odbiorców – gospodarstw domowych. Dla przedsiêbiorców energia s³oneczna mo¿e okazaæ siê niewystarczaj¹ca, a warto zauwa¿yæ, ¿e instalacja nie musi s³u¿yæ u¿ytkownikowi przez wiele lat – ogniwa maj¹ ograniczon¹ ¿ywotnoœæ.

Zmiana sprzedawcy pr¹du – energia elektryczna w najni¿szej mo¿liwej cenie!

Przedsiêbiorstwa powinny trzymaæ rêkê na pulsie, pamiêtaj¹c, ¿e odbiorcy mog¹ w ka¿dym momencie zmieniæ dotychczasowego sprzedawcê energii elektrycznej. Na rynku nie brakuje ciekawych ofert – przygotowanych miêdzy innymi przez firmê Po Prostu Energia S.A, która zajmuje siê równie¿ sprzeda¿¹ gazu. Dodatkow¹ mo¿liwoœæ stanowi oferta eko – czyli pr¹d z gwarancj¹ pochodzenia z odnawialnych Ÿróde³ energii, co jest potwierdzone stosownym certyfikatem, a to pomaga w budowaniu pozytywnego wizerunku biznesu.

Materia³ Promocyjny 

Football news:

Neymar: Thank God for the charisma. I have a gift to be different from the rest
Wayne Rooney: It's time to lead the younger generation. I had a great career
Lineker on Rooney: One of our greatest players. England would have won Euro 2004 had he not been injured
Chelsea will give Drinkwater the third rent - Kasimpasa. He has not played since February
Neymar: I became an icon and idol in football. Courage is my main advantage
Ole Gunnar Solskjaer: Liverpool want to beat everyone. Manchester United knows that they can beat anyone
Messi missed today's Barca training session