Poland

Opłata klimatyczna za wdychanie smogu? WSA wydał wyrok

Fot. Pixabay

Miasta z zanieczyszczonym powietrzem nie powinny pobieraæ taksy klimatycznej.

Tak¹ próbê podj¹³ miêdzy innymi Szczyrk – miasto znajduj¹ce siê w strefie klasy C wed³ug nomenklatury G³ównego Inspektoratu Ochrony Œrodowiska. To oznacza, ¿e w ubieg³ych latach stê¿enie zanieczyszczeñ, na przyk³ad py³ów PM 10 i PM 2,5 oraz benzo(a)pirenu, przekracza³o tu dobowe poziomy dopuszczalne.

Uchwa³ê Szczyrku w sprawie pobierania op³aty miejscowej od turystów zakwestionowa³ aktywista i katowicki radny Patryk Bia³as, wskazuj¹c, ¿e nie mo¿na pobieraæ taksy klimatycznej w miejscu, gdzie przekroczone s¹ normy jakoœci powietrza. Wojewódzki S¹d Administracyjny w Gliwicach przychyli³ siê do wniosku radnego i uchyli³ przepis.

Gorzka radoϾ

Gminy maj¹ prawo pobieraæ tak zwane op³aty miejscowe od turystów (w Szczyrku by³o to 2,3 z³ za dobê), gdy s¹ w stanie zapewniæ korzystne w³aœciwoœci klimatyczne, walory krajobrazowe i warunki do uprawiania turystyki. Jak przekonywa³ Patryk Bia³as, korzystne w³aœciwoœci klimatyczne oznaczaj¹ tak¿e jakoœæ powietrza zgodn¹ z obowi¹zuj¹cymi normami prawnymi.

– WSA podzieli³ moje argumenty i uzna³ uchwa³ê za bezprawn¹. Mam nadziejê, ¿e ten wyrok bêdzie impulsem dla innych gmin, ¿eby przyspieszyæ poprawê jakoœci powietrza, a samorz¹d województwa zmobilizuje do zaostrzenia uchwa³y antysmogowej – mówi³ radny, dodaj¹c, ¿e korzystny wyrok cieszy go i nie cieszy zarazem. – Cieszy, bo s¹d przyzna³, ¿e Szczyrk po prostu ³amie prawo, pobieraj¹c od turystów op³aty. Nie cieszy, bo potwierdza, ¿e jakoœæ powietrza w Polsce jest fatalna, a to oznacza, ¿e nawet czas spêdzony na narciarskim stoku mo¿e mieæ z³y wp³yw na nasze zdrowie.

Orzeczenie nie jest prawomocne, mo¿na je zaskar¿yæ do Naczelnego S¹du Administracyjnego. Reprezentuj¹ca samorz¹d Szczyrku mec. Kornelia Maga-Caputa zapowiedzia³a, ¿e decyzja o ewentualnym zaskar¿eniu orzeczenia zapadnie po analizie pisemnego uzasadnienia wyroku.

Mo¿e za osiem lat

G³ówn¹ przyczyn¹ powstawania smogu w miastach takich jak Szczyrk jest niska emisja, czyli uwalnianie szkodliwych substancji w efekcie spalania wêgla i innych paliw sta³ych w przestarza³ych piecach domowych.

W walce o czystsze powietrze ma pomóc wprowadzona przed trzema laty œl¹ska uchwa³a antysmogowa. Od 1 wrzeœnia 2017 roku w województwie nie wolno spalaæ wêgla brunatnego, mu³u wêglowego i flotokoncentratu oraz ich mieszanek, wêgla o udziale drobnego ziarna (0-3 mm) powy¿ej 15 procent i biomasy o wilgotnoœci powy¿ej 20 procent.

Przepisy zak³adaj¹ te¿ wymianê najstarszych, ponad 10-letnich pieców na paliwa sta³e, niespe³niaj¹cych ¿adnej z norm emisji zanieczyszczeñ, do 1 stycznia 2022 roku. Piece starsze ni¿ piêcioletnie, niespe³niaj¹ce ¿adnych norm emisji, maj¹ zostaæ wymienione przed 1 stycznia 2024 roku. Proces wymiany ma siê zakoñczyæ w roku 2028 – wtedy w województwie œl¹skim mia³yby pozostaæ jedynie kot³y 5. klasy, spe³niaj¹ce wspó³czesne normy emisji.

Turysta wymaga

Szczyrk to nie pierwsze miasto, w którym turyœci nie zgodzili siê na pobieranie op³aty klimatycznej. W 2015 roku profesor krakowskiego ASP Bogdan Achimescu zaskar¿y³ Zakopane, gdzie liczba dni z przekroczeniem norm zanieczyszczeñ co roku przekracza limit (wynosz¹cy 35 dni rocznie). Po dwóch latach Wojewódzki S¹d Administracyjny w Krakowie uzna³, ¿e zakopiañsk¹ taksê pobrano bezprawnie. W kolejnym roku tê decyzjê podtrzyma³ NSA.

Niektóre miasta same zrezygnowa³y z pobierania op³at po tym, jak goœcie wskazywali na z³¹ jakoœæ powietrza. W styczniu tak¹ decyzjê podjêli radni Sandomierza. Z kolei w lipcu WSA w Bydgoszczy orzek³, ¿e pobieranie op³aty miejscowej w Toruniu jest niezgodne z prawem. W tym wypadku równie¿ chodzi³o o jakoœæ powietrza, któr¹ zakwestionowa³ niezadowolony turysta.

Football news:

Mourinho on Arteta: you have to be a good coach to work at Arsenal. If you're not good , you're not in the club
Ramos is unlikely to play against Sevilla. He can return to the game with Borussia
Neymar urged Messi to move to PSG last summer. He wants Leo to join the club in 2021
Laporta on Messi's future: This is Barca's priority. I don't think Leo only cares about money. All the clubs in the world want to get it
The first conference League final will be held in Tirana on 25 may 2022
Spain will play Italy and France will play Belgium in the Nations League play-offs. The final tournament will be held in Milan and Turin
Solskjaer about Fred: He was lucky to stay on the field in the 1st half. His second yellow is not a foul