Poland

Opłata klimatyczna za wdychanie smogu? Sąd wydał wyrok

Fot. Pixabay

Miasta z zanieczyszczonym powietrzem nie powinny pobieraæ taksy klimatycznej.

Tak¹ próbê podj¹³ miêdzy innymi Szczyrk – miasto znajduj¹ce siê w strefie klasy C wed³ug nomenklatury G³ównego Inspektoratu Ochrony Œrodowiska. To oznacza, ¿e w ubieg³ych latach stê¿enie zanieczyszczeñ, na przyk³ad py³ów PM 10 i PM 2,5 oraz benzo(a)pirenu, przekracza³o tu dobowe poziomy dopuszczalne.

Uchwa³ê Szczyrku w sprawie pobierania op³aty miejscowej od turystów zakwestionowa³ aktywista i katowicki radny Patryk Bia³as, wskazuj¹c, ¿e nie mo¿na pobieraæ taksy klimatycznej w miejscu, gdzie przekroczone s¹ normy jakoœci powietrza. Wojewódzki S¹d Administracyjny w Gliwicach przychyli³ siê do wniosku radnego i uchyli³ przepis.

Gorzka radoϾ

Gminy maj¹ prawo pobieraæ tak zwane op³aty miejscowe od turystów (w Szczyrku by³o to 2,3 z³ za dobê), gdy s¹ w stanie zapewniæ korzystne w³aœciwoœci klimatyczne, walory krajobrazowe i warunki do uprawiania turystyki. Jak przekonywa³ Patryk Bia³as, korzystne w³aœciwoœci klimatyczne oznaczaj¹ tak¿e jakoœæ powietrza zgodn¹ z obowi¹zuj¹cymi normami prawnymi.

– WSA podzieli³ moje argumenty i uzna³ uchwa³ê za bezprawn¹. Mam nadziejê, ¿e ten wyrok bêdzie impulsem dla innych gmin, ¿eby przyspieszyæ poprawê jakoœci powietrza, a samorz¹d województwa zmobilizuje do zaostrzenia uchwa³y antysmogowej – mówi³ radny, dodaj¹c, ¿e korzystny wyrok cieszy go i nie cieszy zarazem. – Cieszy, bo s¹d przyzna³, ¿e Szczyrk po prostu ³amie prawo, pobieraj¹c od turystów op³aty. Nie cieszy, bo potwierdza, ¿e jakoœæ powietrza w Polsce jest fatalna, a to oznacza, ¿e nawet czas spêdzony na narciarskim stoku mo¿e mieæ z³y wp³yw na nasze zdrowie.

Orzeczenie nie jest prawomocne, mo¿na je zaskar¿yæ do Naczelnego S¹du Administracyjnego. Reprezentuj¹ca samorz¹d Szczyrku mec. Kornelia Maga-Caputa zapowiedzia³a, ¿e decyzja o ewentualnym zaskar¿eniu orzeczenia zapadnie po analizie pisemnego uzasadnienia wyroku.

Mo¿e za osiem lat

G³ówn¹ przyczyn¹ powstawania smogu w miastach takich jak Szczyrk jest niska emisja, czyli uwalnianie szkodliwych substancji w efekcie spalania wêgla i innych paliw sta³ych w przestarza³ych piecach domowych.

W walce o czystsze powietrze ma pomóc wprowadzona przed trzema laty œl¹ska uchwa³a antysmogowa. Od 1 wrzeœnia 2017 roku w województwie nie wolno spalaæ wêgla brunatnego, mu³u wêglowego i flotokoncentratu oraz ich mieszanek, wêgla o udziale drobnego ziarna (0-3 mm) powy¿ej 15 procent i biomasy o wilgotnoœci powy¿ej 20 procent.

Przepisy zak³adaj¹ te¿ wymianê najstarszych, ponad 10-letnich pieców na paliwa sta³e, niespe³niaj¹cych ¿adnej z norm emisji zanieczyszczeñ, do 1 stycznia 2022 roku. Piece starsze ni¿ piêcioletnie, niespe³niaj¹ce ¿adnych norm emisji, maj¹ zostaæ wymienione przed 1 stycznia 2024 roku. Proces wymiany ma siê zakoñczyæ w roku 2028 – wtedy w województwie œl¹skim mia³yby pozostaæ jedynie kot³y 5. klasy, spe³niaj¹ce wspó³czesne normy emisji.

Turysta wymaga

Szczyrk to nie pierwsze miasto, w którym turyœci nie zgodzili siê na pobieranie op³aty klimatycznej. W 2015 roku profesor krakowskiego ASP Bogdan Achimescu zaskar¿y³ Zakopane, gdzie liczba dni z przekroczeniem norm zanieczyszczeñ co roku przekracza limit (wynosz¹cy 35 dni rocznie). Po dwóch latach Wojewódzki S¹d Administracyjny w Krakowie uzna³, ¿e zakopiañsk¹ taksê pobrano bezprawnie. W kolejnym roku tê decyzjê podtrzyma³ NSA.

Niektóre miasta same zrezygnowa³y z pobierania op³at po tym, jak goœcie wskazywali na z³¹ jakoœæ powietrza. W styczniu tak¹ decyzjê podjêli radni Sandomierza. Z kolei w lipcu WSA w Bydgoszczy orzek³, ¿e pobieranie op³aty miejscowej w Toruniu jest niezgodne z prawem. W tym wypadku równie¿ chodzi³o o jakoœæ powietrza, któr¹ zakwestionowa³ niezadowolony turysta.

Football news:

Jota has 8 goals in his last 8 games for Liverpool
Powerful cyber attack on Manchester United: hackers blackmail, and the state threatens a fine (up to 18 million) for leaking data about fans
We want to get to know you better - please complete this questionnaire and tell us what other sports media you read!
Pavel Zanozin: At Utkin and Maslachenko was a bit of a strained relationship. Vasya became the editor-in-chief of NTV-Plus, there was jealousy
Messi, de Jong and Busquets - in Barcelona's bid for the match against Osasuna
Klopp on Wijnaldum: I want him to stay. But nothing has been decided yet, everything is possible
I didn't see the greatness of Maradona at all. But I can't stop thinking about it