Poland

Opinia prawna ws. odwołania szefa KRS "niekorzystna dla Rady"

Pierwsza Prezes S¹du Najwy¿szego Ma³gorzata Manowska otrzyma³a ju¿ zamówion¹ opiniê prawn¹ na temat odwo³ania przewodnicz¹cego Krajowej Rady S¹downictwa Leszka Mazura oraz jej rzecznika prasowego Macieja Mitery. Jak ujawni³ rzecznik SN Aleksander Stêpkowski, jest ona "niekorzystna dla KRS".

Informuje o tym TVN24.

Pierwsza prezes S¹du Najwy¿szego Ma³gorzata Manowska wyst¹pi³a o opiniê prawn¹ po pi¹tkowym spotkaniu z odwo³anym sêdzi¹ Mazurem. Z funkcji przewodnicz¹cego prezydium KRS odwo³ano go w czwartek g³osami 13 z 24 cz³onków KRS. Oficjalnym powodem by³a utrata zaufania. W tym samym dniu z funkcji rzecznika prasowego Rady odwo³ano sêdziego Macieja Miterê.

Czytaj te¿:

Przewodnicz¹cy KRS odwo³any bez procedury

Temida i 30 srebrników

Pojawi³y siê w¹tpliwoœci, czy Rada mia³a prawo odwo³aæ cz³onka prezydium.

- Nie mamy okreœlonej podstawy do odwo³ania, a poniewa¿ kompetencji siê nie domniemywa, to nale¿y uznaæ, ¿e przewodnicz¹cy nie podlega odwo³aniu - wyjaœni³ sêdzia Mazur. Doda³, ¿e jego zdaniem KRS mia³a pe³ne prawo odwo³aæ rzecznika prasowego.

I Prezes SN prof. Ma³gorzata Manowska poprosi³a o opiniê prawn¹ w tej sprawie dzia³aj¹ce przy S¹dzie Najwy¿szym Biuro Studiów i Analiz. W poniedzia³ek otrzyma³a odpowiedŸ, która  - jak przekaza³ sêdzia Stêpkowski - jest  "niekorzystna dla decyzji KRS-u".

- Stwierdza ona, ¿e czynnoœci podjête na ostatnim posiedzeniu KRS, zmierzaj¹ce do odwo³ania przewodnicz¹cego i cz³onka prezydium, by³y niezgodne z prawem - poinformowa³ rzecznik SN. - Trwaj¹ obecnie dalsze analizy co do skutków tych czynnoœci, bowiem problem jest z³o¿ony i wszelkie dzia³ania teraz podejmowane wymagaj¹ du¿ej rozwagi - doda³.

Stêpkowski podkreœli³, ¿e I Prezes SN nie jest zwi¹zana t¹ opini¹, lecz "zamawia³a tê opiniê nie po to, ¿eby od niej abstrahowaæ podejmuj¹c decyzje, tylko ¿eby siê ni¹ kierowaæ".

Pytany, kiedy prezes Ma³gorzata Manowska podejmie decyzjê w sprawie ewentualnego zwo³ania posiedzenia KRS i sytuacji w Radzie odpar³, ¿e "jest to mo¿liwe w bie¿¹cym tygodniu, ale nie wczeœniej ni¿ w jego drugiej po³owie".

Football news:

Pedri returned to training with Barca. It was expected that he will miss 2-3 weeks due to injury
A representative of Laporte's headquarters: We have not communicated with Arteta. Koeman's work deserves praise
Investing in solar energy, healthy food, and Weddings: A guide to Levandowski's immense business empire
Paul Scholes: Tiago doesn't look like a player fit for Klopp. He would be more suitable for Manchester United
Salah may be called up to the Egyptian national team to participate in the Olympics
Fosu-Mensah tore up the crosses and was out for a few months. Manchester United sold him to Bayer Leverkusen in January
Antonio Cassano: Does Conte understand that he is not Guardiola? Inter were just ridiculous in the Champions League