Poland

Opiekujący się bliskim po wypadku mogą liczyć na wynagrodzenie

Za opiekê nad poszkodowanym w wypadku ubezpieczyciel musi zap³aciæ

Adobe Stock

Poszkodowani w wypadkach komunikacyjnych maj¹ prawo do odszkodowania z tytu³u nieodp³atnej opieki osoby bliskiej nad nimi, czyli w praktyce osoby opiekuj¹ce siê bliskimi po wypadkach mog¹ liczyæ na wynagrodzenie – wynika z opublikowanego w³aœnie uzasadnienia uchwa³y S¹du Najwy¿szego.

Dla tysiêcy osób, które za darmo zajmuj¹ siê bliskimi po wypadkach, jest to œwietna wiadomoœæ. Niejedna rodzina ledwie wi¹¿e koniec z koñcem, próbuj¹c ³¹czyæ pracê zawodow¹ z opiek¹ nad le¿¹cym bliskim, który po wypadku komunikacyjnym ma z³amany krêgos³up czy uszkodzony mózg. Zamo¿ne osoby korzystaj¹ z odp³atnej pomocy, w gorszej sytuacji s¹ ci, których na to nie staæ i nie mog¹ wy³o¿yæ pieniêdzy na pomoc nawet wtedy, gdy w przysz³oœci mia³by te wydatki zwróciæ ubezpieczyciel.

– Cieszê siê z tak jasnego uzasadnienia. W ten sposób s¹d nie tylko rozstrzygn¹³ rozbie¿noœci w orzecznictwie w tego typu sporach. Siêgaj¹c do wczeœniejszego orzecznictwa, przypomnia³ te¿ zasady miarkowania odszkodowania z tytu³u nieodp³atnej pomocy pokrywania kosztów opieki nad poszkodowanymi w wypadkach. To dobra wiadomoœæ dla poszkodowanych w wypadkach i ich rodzin, szczególnie tych niezamo¿nych – mówi dr hab. Mariusz Jerzy Golecki, rzecznik finansowy.

Dla tysiêcy osób, które za darmo zajmuj¹ siê bliskimi po wypadkach, jest to œwietna wiadomoœæ.

S¹d Najwy¿szy w uzasadnieniu podkreœli³, ¿e z nieodp³atnej formy opieki korzystaj¹ czêsto osoby niezamo¿ne, których po prostu nie staæ na p³acenie tego typu us³ugi. Zdaniem SN fakt korzystania z opieki bliskich, bez ponoszenia na ni¹ wydatków, nie powinien prowadziæ do zmniejszenia zakresu zobowi¹zania odszkodowawczego sprawcy szkody. Podkreœli³, ¿e trudno uznaæ za sprawiedliwe rozwi¹zanie ró¿nicuj¹ce sytuacjê prawn¹ poszkodowanych w zale¿noœci od tego, czy staæ ich by³o na skorzystanie z odp³atnej opieki czy te¿ nie.

To jednoznaczna odpowiedŸ na argumenty niektórych ubezpieczycieli, którzy utrzymywali, ¿e zasadne jest tylko pokrywanie uprzednich wydatków udokumentowanych rachunkami czy fakturami. W niektórych wypadkach, jeœli ju¿ decydowali o przyznaniu odszkodowania mimo braku takich dokumentów, to zani¿ali jego wysokoœæ, stosuj¹c stawki zdecydowanie ni¿sze ni¿ obowi¹zuj¹ce za tego typu us³ugi w danym regionie – zwraca uwagê Mariusz Golecki.

S¹d zanegowa³ tego typu argumentacjê. Podkreœli³, ¿e takie podejœcie mog³oby sk³aniaæ poszkodowanych do podejmowania dzia³añ fikcyjnych i zawierania z bliskimi umów o odp³atne œwiadczenie. Przepisy nakazuj¹ sprawcy pokrywaæ po zdarzeniu „wszelkie wynik³e z tego powodu koszty”. W ocenie s¹du, skoro ustawodawca pos³u¿y³ siê pojêciem „kosztu”, a nie „wydatku”, nale¿y przyj¹æ, ¿e za istotne uzna³ pokrycie równowartoœci tych kosztów, a nie faktyczne ich poniesienie przez poszkodowanego. Argumentowa³, ¿e opieka osoby bliskiej ma obiektywnie wymiern¹ wartoœæ ekonomiczn¹ nawet wtedy, gdy by³a sprawowana nieodp³atnie.

W przypadku pracy nieodp³atnej powstaje pytanie o to, jaka ma byæ wysokoœæ odszkodowania, skoro ¿adne wydatki nie zosta³y poniesione.

Zdaniem S¹du Najwy¿szego jego wysokoœæ powinna odnosiæ siê do wartoœci rynkowej sprawowanej opieki.

– To oznacza, ¿e w praktyce obrotu winny byæ przyjmowane stawki wynagrodzenia osoby maj¹cej odpowiednie kwalifikacje do jej wykonywania wed³ug cen rynkowych za tego typu us³ugi. W tym kontekœcie warto te¿ zwróciæ uwagê na argumentacjê s¹du o równoprawnym traktowaniu osób korzystaj¹cych z odp³atnej i nieodp³atnej opieki. Wskazywana przez s¹d to¿samoœæ przemawia równie¿ za twierdzeniem, i¿ przy miarkowaniu wysokoœci odszkodowania nale¿y uwzglêdniaæ œrednie ceny rynkowe us³ug tego typu obowi¹zuj¹ce w danym regionie – wyjaœnia radca prawny Aleksander Daszewski, zastêpca dyrektora wydzia³u klienta rynku ubezpieczeniowo-emerytalnego, w biurze rzecznika finansowego.

Football news:

Cavani has returned to training and is likely to play against Crystal Palace
Fabio Capello, Juventus played Rugby against the Port. Only Ronaldo and Chiesa can make a difference in this squad
Neymar: I posted how I was recovering from my injury, and I didn't get any messages saying, Wow, what a professional. No
Ole Gunnar Solscher: The work of the judges is very difficult and without additional pressure. We have to make their decisions
Joan Laporta: I'm sure Messi won't stay at Barca if I don't win the election. He gives the club 30% of revenue
Trent had idolized Gerrard since he was a kid, and he was in a fairy tale: he got Steven's care and the captain's armband. The story of a great relationship
Hazard's recovery from the injury is delayed. He probably won't play against Atletico on March 7