Poland

Opadają emocje po debiucie Cyberpunka, ale nudno nie będzie

Powoli opadaj¹ emocje po kontrowersyjnej premierze „Cyberpunka" CD Projektu. Ale to nie znaczy, ¿e najbli¿sze miesi¹ce bêd¹ w bran¿y nudne.

Trwaj¹ca pandemia zwiêksza popyt na cyfrow¹ rozrywkê. Dobrze pokazuje to wysoka dynamika wzrostów na rynku gier. Szybko rozwijaj¹ siê te¿ platformy streamingowe na czele z krajowym CDA. W poniedzia³ek zasygnalizowa³, ¿e chce wyp³aciæ wysok¹ dywidendê z zysku za zesz³y rok, co wywo³a³o euforiê wœród posiadaczy akcji tej spó³ki. Jej notowania zyskiwa³y kilkanaœcie procent.

Premiery pod lup¹

Jednak ju¿ od pewnego czasu to gry s¹ tym sektorem rozrywki, w którym globalne wydatki konsumentów s¹ najwy¿sze. W Polsce dzia³a ponad 400 studiów i po bardzo ciekawym 2020 r. ten rok te¿ zapowiada siê w bran¿y ciekawie. Wprawdzie tak du¿ej premiery jak „Cyberpunk" CD Projektu w tym roku mieæ nie bêdziemy, ale interesuj¹cych propozycji nie zabraknie.

W segmencie AAA, czyli du¿ych, wysokobud¿etowych produkcji, dzia³aj¹ w Polsce trzy studia: CD Projekt, Techland i People Can Fly. To ostatnie ju¿ 1 kwietnia wypuœci na rynek swoj¹ kluczow¹ grê: „Outriders". Pod koniec lutego udostêpni³o darmowe demo, które zbiera bardzo dobre opinie. W ci¹gu pierwszego tygodnia zosta³o pobrane 2 mln razy. Z kolei Techland pracuje nad „Dying Light 2", ale nie ujawnia ¿adnych szczegó³ów. Gra prawdopodobnie trafi na rynek w tym roku.

Warto te¿ odnotowaæ wersjê mobiln¹ „Frostpunka". Termin jej premiery na razie jest tajemnic¹.

– Podtrzymujemy jednak, ¿e wspomniana wersja, za przygotowanie której odpowiada chiñski NetEase, zadebiutuje w 2021 r. Tak jak ma to miejsce w przypadku wiêkszoœci gier F2P z mikrop³atnoœciami, gra na pocz¹tek zadebiutuje na wybranych rynkach i stopniowo bêdzie wprowadzana na kolejne – mówi Dariusz Wolak, odpowiadaj¹cy w 11 bit studios za relacje inwestorskie.

Natomiast znana jest ju¿ data premiery gry CI Games „Sniper Ghost Warrior Contracts 2". Wyznaczono j¹ na 4 czerwca. Z kolei jeszcze w tym kwartale na rynek trafi¹ gry mniejszych studiów, m.in „Holy Chick! an Escape Room Games" od Iron VR, „Green Hell VR" od Incuvo (w pierwszym kwartale tzw. wersja alfa, a w drugim wersja beta) oraz prolog „Prison Simulator" od Baked Games.

Rzut oka na gie³dê

Na GPW notowanych jest ³¹cznie niemal 60 spó³ek zajmuj¹cych siê grami. To œwiatowy rekord.

W sk³ad indeksu sektorowego WIG.Games wchodzi piêæ firm: CD Projekt, 11 bit studios, PlayWay, Ten Square Games i CI Games. Indeks od tegorocznego maksimum, zanotowanego pod koniec stycznia, straci³ kilkanaœcie procent. W ostatnich dniach utrzymuje siê na stabilnym poziomie – niemal takim samym, jaki notowa³ w grudniu po za³amaniu siê kursu CD Projektu, najwiêkszej spó³ki w tym indeksie.

Kontrowersyjna premiera „Cyberpunka" zdominowa³a prze³om 2020 i 2021 r., a w ostatnich tygodniach o sektorze gier by³o g³oœno dodatkowo w kontekœcie oferty publicznej Huuuge. Oferta zakoñczy³a siê sukcesem, ale od czasu debiutu notowania spadaj¹. Teraz wynosz¹ 37 z³, a akcje w ofercie sprzedawano po 50 z³. Skala tej przeceny jest dla ekspertów zaskoczeniem i rodzi pytanie, czy to pocz¹tek ogólnego pogorszenia nastrojów w ca³ym sektorze gier.

Jacek G³owacki mened¿er ze studia Draw Distance

Postêpuj¹ca cyfryzacja bran¿y rozrywkowej nie jest niczym nowym: im wy¿sza si³a nabywcza spo³eczeñstwa na danym rynku, tym wa¿niejsza rola, ale i zró¿nicowanie us³ug cyfrowych reprezentuj¹cych segment rozrywkowy. Gry mobilne udostêpniane w modelu biznesowym free to play to najbardziej dochodowy segment rynku. Z kolei ca³a bran¿a w 2020 r. uros³a o 9,3 proc. Tak jak wszyscy marzymy o normalnoœci i zakoñczeniu pandemii. Przyspieszy³a ona globalny wzrost bran¿y gier, ale wygaszenie epidemii nie sprawi, ¿e wzrosty zamieni¹ siê w spadki. Trend rosn¹cy zostanie utrzymany.

Football news:

Vacancy Editor-in-Chief of the Betting section
UEFA can compensate St. Petersburg for the cost of hosting additional Euro matches
Solskjaer on Super League: Bad idea. You can not give the right to participate because of the name, you need to earn it
Now St. Petersburg will host as many as 7 matches of Euro 2020:3 games from Dublin were moved here. The audience will be in all the arenas of the tournament
Manchester United have been in contact with Ronaldo's agent about a potential transfer (Nicolo Skira)
Zidane on the rumors about the exclusion of Real Madrid from European competitions: Absurd. We have the right to play in the Champions League
Sorokin on the transfer of Euro matches to St. Petersburg: This shows confidence in Russia. We are confident that we will manage, the pitch is in good condition