Poland

ONR: Kaczyński jednym z odpowiedzialnych za sytuację

AFP

Obóz Narodowo-Radykalny opublikowa³ oœwiadczenie w sprawie ostatecznych protestów na ulicach polskich miast. "Nie sposób nie zauwa¿yæ, ¿e ten tragiczny temat zosta³ u¿yty przez partiê rz¹dz¹c¹ w sposób instrumentalny, aby osi¹gn¹æ swoje polityczne cele" - przekazano.

W opublikowanym w sobotê oœwiadczeniu poinformowano, ¿e ONR stoi za obron¹ ¿ycia. 

"Zdajemy sobie sprawê, ¿e wiele polskich kobiet jest manipulowanych i ok³amywanych przez lewicowych aktywistów. Ich celem jest zachêcenie pañ do wychodzenia na ulicê i domagania siê rzekomych “praw”." - przekazano.

Podkreœlono jednoczeœnie, ¿e "tragiczny temat zosta³ u¿yty przez partiê rz¹dz¹c¹ w sposób instrumentalny, aby osi¹gn¹æ swoje polityczne cele".

"Uwa¿amy tak, zwa¿ywszy na fakt, ¿e przez 7 lat swoich rz¹dów odrzucali wszelkie próby zmiany prawa antyaborcyjnego w stronê ochrony ¿ycia. U¿ycie aborcji jako narzêdzia do wywo³ania niepokojów spo³ecznych, a nawet zamieszek uwa¿amy za cyniczne, obrzydliwe i niebezpieczne, podobnie jak zbijanie na tym kapita³u politycznego. Zarówno przez lewicowe ugrupowania, jak i ekipê rz¹dz¹c¹, obie strony s¹ odpowiedzialne za aktualn¹ sytuacjê" - czytamy.

Jednoczeœnie ONR staje w obronie Koœcio³a, który zdaniem organizacji "nie jest odpowiedzialny ani za treœæ obecnej Konstytucji RP, ani za termin og³oszenia wyroku w tej sprawie przez Trybuna³ Konstytucyjny".

"Sprzeciwiamy siê agresji, profanacjom i dewastacjom miejsc kultu, a tak¿e atakom s³ownym i fizycznym na osoby duchowne i œwieckie. Wiemy, ¿e Koœció³ jako instytucja pope³nia b³êdy, ale nic nie t³umaczy tego, co dzieje siê na polskich ulicach" - poinformowano.

ONR przekaza³, ¿e powo³ane Brygady Narodowe bêd¹ "broniæ œwi¹tyñ, kap³anów i wiernych i staraæ siê nie doprowadziæ do ludzkiej tragedii i eskalacji przemocy, na której zale¿y wielu politykom i dzia³aczom".

"Nie ograniczamy nikomu prawa do manifestowania swoich pogl¹dów, nie pozwolimy jednak odebraæ katolikom prawa do praktykowania swojego wyznania i przerzucania na nas wszystkich – nie naszej winy. Nie jest równie¿ prawd¹, ¿e Brygady Narodowe powo³ane zosta³y w efekcie odezwy Jaros³awa Kaczyñskiego, którego uwa¿amy za jedn¹ z osób odpowiedzialnych za sytuacjê, której wszyscy jesteœmy œwiadkami, sta³o siê to wczeœniej i z potrzeby serca" - przekazano.

Football news:

Cavani scored 3 (2+1) points, coming on as a substitute in Manchester United's match with Southampton. He has 3 goals in 5 games in the Premier League
Solskjaer about the comeback against Southampton (3:2): Manchester United never give up - this is a feature of the club
Koeman about 4:0 with Osasuna: an Important win, I'm happy. Barcelona can't afford to lose any more
Milan have scored in 29 consecutive Serie A games. This is a repeat of the club record of 1973
Messi dedicated the goal to Maradona, showing a newells old boys t-shirt
Clarence Seedorf: if Barcelona sign Depay, so much the better for them. One of Europe's top talents
Maradona's doctor is under investigation for Diego's death. His home and clinic were searched