Poland

Olsztyn czeka na rządową pomoc. Lockdown oznacza problemy

Biznes

Samorz¹dy z objêtych nowym lockdownem województw warmiñsko-mazurskiego i pomorskiego domagaj¹ siê od rz¹du dodatkowego wsparcia. – Nie jesteœmy gorsi od gmin górskich – t³umacz¹.

Rz¹d zdecydowa³ o przed³u¿eniu lockdownu w województwie warmiñsko-mazurskim do 20 marca. Takie same obostrzenia obejm¹ te¿ województwo pomorskie. Tu lockdown bêdzie obowi¹zywa³ na razie od 13 do 20 marca. Oznacza to zamkniêcie hoteli i galerii handlowych. Zamkniête musz¹ byæ tak¿e kina, teatry, muzea, galerie sztuki, korty tenisowe i baseny.

Czytaj tak¿e: Lockdown rozlewa siê po kraju

Regiony s¹ równe

Przedsiêbiorcy i samorz¹dowcy chc¹ w tej sytuacji dodatkowego wsparcia od rz¹du. – Zaapelowaliœmy o tak¹ pomoc do rz¹du od razu po na³o¿eniu lockdownu na nasz region. Zrobili to te¿ pos³owie z naszego województwa. Bez odzewu. Jesteœmy traktowani po macoszemu – skar¿y siê Piotr Grzymowicz, prezydent Olsztyna. Mówi, ¿e z powodu lockdownu cierpi¹ przedsiêbiorcy z zamkniêtych bran¿. – Oni maj¹ rodziny, które musz¹ utrzymaæ – t³umaczy. Ale traci te¿ miasto. – Mamy baseny, które nie mog¹ dzia³aæ. Nie mo¿emy te¿ œwiadczyæ us³ug rekreacyjnych. To oznacza dla nas utratê dochodów – mówi Piotr Grzymowicz. Jego zdaniem pomoc powinna iœæ automatycznie z og³oszeniem lockdownu. – A tu nowe obostrzenia zosta³y wprowadzone, a o dodatkowej pomocy ci¹gle nic nie s³ychaæ – rozk³ada rêce prezydent Olsztyna.

Po wprowadzeniu lockdownu przedsiêbiorcy z województwa warmiñsko-mazurskiego zapowiedzieli, ¿e bêd¹ siê domagaæ od rz¹du wyrównania poniesionych strat i odszkodowañ. Tymczasem w kolejce po dodatkow¹ pomoc ju¿ ustawiaj¹ siê tak¿e samorz¹dy i przedsiêbiorcy z województwa pomorskiego.

– Jako Koalicja Nadmorska bêdziemy siê domagali wyrównania strat. Nie jesteœmy gorsi od gmin górskich – mówi „Rzeczpospolitej" Jacek Karnowski, prezydent Sopotu. Nieformalna Koalicja Nadmorska zrzeszaj¹ca blisko 30 gmin z wybrze¿a ju¿ na prze³omie roku apelowa³a do rz¹du o takie wsparcie, jakie dosta³y gminy górskie. Tam rz¹d przyzna³ dodatkowy miliard z³otych na dop³aty do zwolnieñ przedsiêbiorców z podatku od nieruchomoœci oraz do inwestycji. Koalicja Nadmorska nie wywalczy³a nic – us³ysza³a, ¿e zim¹ nad morzem przebywa niewielu turystów. – Sezon trwa u nas ca³y rok. Mo¿e zim¹ ob³o¿enie nie jest 100-proc., ale zajêtych jest 70 proc. miejsc w hotelach i w pensjonatach. Ot, choæby w ostatni weekend by³o u nas pe³no turystów, brakowa³o biletów na poci¹gi do Warszawy – mówi tymczasem prezydent Sopotu.

Wspiera go Miros³aw W¹do³owski, burmistrz Helu. – Jako Koalicja Nadmorska przekonywaliœmy wicepremiera Jaros³awa Gowina, ¿e dzielenie gmin na lepsze, czyli górskie i gorsze, nadmorskie, jest z³e. Podhale potrzebowa³o wsparcia, ale nasze gminy te¿ – t³umaczy. – To oczywiste, ¿e jeœli zamyka siê ludziom firmy i odbiera mo¿liwoœæ zarabiania, to trzeba im pomóc – przekonuje. Wskazuje, ¿e lockdown bije te¿ w samorz¹dy. – Zwalniamy hotele i pensjonaty z podatku od nieruchomoœci. To znacz¹cy ubytek w naszym bud¿ecie. Gdybyœmy dostali takie wsparcie jak gminy górskie w tym zakresie, nie by³oby jednak z tym problemu – t³umaczy Miros³aw W¹do³owski. Dodaje, ¿e gminy rezygnuj¹ te¿ m.in. z op³at za dzier¿awê oraz za sprzeda¿ alkoholi.

Zwolnienia i mniej op³at

– Nie jesteœmy gorsi od gmin górskich – przekonuje te¿ stanowczo Marek Charzewski, burmistrz Malborka. Tak¿e on mówi, ¿e lockdown to du¿y k³opot dla regionu. I tu na indywidualne wnioski przedsiêbiorców stosowane s¹ zwolnienia z podatku od nieruchomoœci. Malbork rezygnuje te¿ z czêœci op³aty alkoholowej i op³at za œmieci. – Zbli¿a siê sezon turystyczny, w którym nasi przedsiêbiorcy zarabiaj¹ na ca³y rok. Wiele zale¿y, jak d³ugo potrwaj¹ ograniczenia. Ju¿ zesz³y rok by³ ciê¿ki dla bran¿y hotelarskiej i gastronomicznej. Drugiego takiego roku mog¹ nie przetrwaæ – mówi Marek Charzewski.

Tymczasem liczba zaka¿eñ roœnie i lockdownem zagro¿one s¹ kolejne województwa. Przede wszystkim mazowieckie i lubuskie.

Football news:

Perez on Super League: If we agree with UEFA, we will start in August. We can't wait a year
Cassano on the Super League: We need to kick Juventus, Milan and Inter out of Serie A. Let them play in their own league, let's see
Primitive gradients, letters with a stroke and a stop sign-this is how the design of the Super League looks
Perez on Ceferin's words about Agnelli: This is unacceptable. We do not want to see a president who insults others
Dani Alves: We will not allow the rich to deprive the little ones of the opportunity to dream big! Football changes people's lives
David Beckham: Football should exist for everyone, without fans it is nothing. We need tournaments based on sporting achievements
Florentino Perez: Ronaldo won't be coming back to Real Madrid, it doesn't make sense. I'm not saying that Ramos will leave, but we are in a very bad financial situation