Poland

Olechowski: Platforma Obywatelska jest sparaliżowana

Andrzej Olechowski

Fotorzepa, Robert Gardziñski

Jeden z za³o¿ycieli Platformy Obywatelskiej, Andrzej Olechowski uwa¿a, ¿e partii obecnie brakuje wyrazistoœci. - Ka¿dy wios³uje w swoj¹ stronê - oceni³.

Andrzej Olechowski w rozmowie z Polsat News powiedzia³, ¿e opuœci³ partiê, gdy uzna³, ¿e ugrupowanie "straci³o busolê, przesta³o byæ parti¹, która o coœ walczy i coœ z tego zosta³o do dziœ".

Jego zdaniem PO nie jest w stanie odsun¹æ PiS od w³adzy bez wsparcia innych partii. - To nie mo¿e byæ tak, ¿e skoro nie mo¿emy tego drzewa obaliæ sami, to zbierzmy siê i obalmy je razem. Trzeba powiedzieæ Polakom po co my to robimy, musz¹ byæ okreœlone programy - skomentowa³.

- Brakuje mi energicznej odœwie¿onej, chc¹cej gryŸæ trawê Platformy Obywatelskiej, ale nie po to, by odzyskaæ w³adzê, ale po to, by coœ zmieniæ - doda³.

Wed³ug Olechowskiego nikt nie zna programu Platformy Obywatelskiej. - W sposób dla mnie niezrozumia³y, ta partia jest sparali¿owana, jeœli chodzi o prace programowe i ideowe - mówi³.

- Tam musi dojœæ do powa¿nej awantury programowej, kto ma odejœæ to odejdzie i wtedy ta partia bêdzie w stanie walczyæ o wyborców - powiedzia³.

Football news:

Liverpool dropped to 8th place in the Premier League, on lost points - 9th
Xavi won the 6th trophy in his coaching career. His Al-Sadd became the champion of Qatar
Laporta is ahead of Font and Freixa according to the results of the poll of those who voted in the election of the president of Barca
Solskjaer won all 3 matches with Manchester United in the away match against Man City. This is a club record
Liverpool only got worse: they lost again at home (the 6th match in a row!), they also updated the anti-record of the Premier League for shots without goals
Simeone on 1:1 with Real Madrid: Everyone thought that Atletico would win La Liga by a margin of 20 points. I don't know what they imagined
Ole Gunnar Solskjaer: City are so far down the table that Manchester United just want to be higher than a year ago