Poland

Okręty podwodne, czołg i miliony sztuk amunicji idą pod młotek

RADAR Wojsko Polskie

Fot./AMW

Agencja Mienia Wojskowego szykuje w tym roku wyprzeda¿ wycofywanych z linii okrêtów podwodnych typu Kobben, jednego wys³u¿onego tra³owca, 10 czo³gów T-72 i kilkunastu transporterów opancerzonych.

Do powy¿szych dochodz¹ tysi¹ce egzemplarzy broni strzeleckiej i miliony sztuk amunicji. Sprzeda¿ zbêdnego armii sprzêtu i œrodków bojowych powinna przynieœæ AMW w 2021r. 28 mln z³.

Zgodnie z ustaw¹ o AMW uzyskane pieni¹dze przeznaczone zostan¹ w ca³oœci na Fundusz Modernizacji Si³ Zbrojnych. W 2020 r. na wyprzeda¿y niepotrzebnego ju¿ wojsku wyposa¿enia agencja zarobi³a  ok. 33,3 mln z³. Przesz³o 17 mln z³ przynios³y aukcje tzw. mienia niekoncesjonowanego, g³ównie ciê¿arówek i innych pojazdów.  Przychody ze sprzeda¿y broni i sprzêtu bojowego czyli mienia koncesjonowanego wynios³y 15,8 mln z³.

Spora czêœæ zbywanej przez AMW w tym roku broni pamiêta czasy LWP i Uk³adu warszawskiego, ale wci¹¿ nadaje siê do u¿ytku. To oznacza, ¿e podlega szczególnemu nadzorowi i mo¿e byæ oferowana wy³¹cznie kupcom z uprawnieniami do obrotu specjalnego.

Plan biznesowy Agencji na 2021 r. zak³ada, ¿e na otwartych przetargach uda siê utargowaæ 28 mln z³. W tym za uzbrojenie ok. 12,7 mln z³.m zaœ za u¿ywany sprzêt niekoncesjonowany, przydatny cywilom – przedsiêbiorcom i entuzjastom demobilu – ok. 15 mln z³.

Kobbeny tegorocznym hitem

Niew¹tpliwie hitem tegorocznych wyprzeda¿y bêd¹ oferowane po raz pierwszy w historii AMW   najprawdziwsze okrêty podwodne. Marynarka Wojenna planuje zdj¹æ banderê ostatnich jednostek typu Kobben. Jako pierwszy pójdzie pod m³otek prawdopodobnie ORP „Kondor”.

Blisko piêædziesiêcioletnie dziœ Kobbeny, zbudowane w Niemczech, otrzymaliœmy od Norwegów w 2002 r. Ju¿ wtedy mia³y za sob¹ co najmniej trzy dekady s³u¿by przy pilnowaniu pó³nocnych morskich rubie¿y NATO.

ORP Bielik. Fot./kpt. mar. Anna Sech/3. Flotylla Okrêtów.ORP Bielik, ostatni z Kobbenów, wraz z Sêpem nied³ugo opuœci banderê po raz ostatni. Fot./kpt. mar. Anna Sech/3. Flotylla Okrêtów.

Naszym morskim si³om prezent od sojuszników spad³ z nieba, bo pozwoli³ podtrzymywaæ umiejêtnoœci za³óg. Dzisiaj, po wycofaniu ostatnich Kobbenów, na posterunku pozostaje jedynie ORP „Orze³, jednostka typu Kilo rosyjskiej produkcji.

Jak ustali³ „Radar”, wys³u¿one okrêty ORP „Kondor”, ORP „Bielik” i ORP „Sêp”, zosta³y ujête w tegorocznych planach wyprzeda¿y AMW jako mienie koncesjonowane kategorii V. To wskazuje  na wysoki stopieñ zu¿ycia.

„Kondor” wychodzi pierwszy

Ma³gorzata Weber, rzecznik AMW, potwierdza, ¿e wytyczne dotycz¹ce wyprzeda¿y okrêtów pozostaj¹ aktualne, choæ agencja formalnie nie otrzyma³a jeszcze ¿adnego z nich.

Wszystkie wycofywane ze s³u¿by jednostki maj¹ trafiæ do AMW do listopada. Jest jednak du¿a szansa, ¿e pierwszy z okrêtów  – ORP „Kondor” – bêdzie do dyspozycji agencji ju¿ wiosn¹. Przed przekazaniem jednostki wyspecjalizowane firmy zdemontuj¹ chronione tajemnic¹ wyposa¿enie i uzbrojenie.

Rzeczniczka AMW twierdzi, ¿e nie czekaj¹c na formalne decyzje Marynarki Wojennej, eksperci agencji ju¿ badaj¹ rynek i wydaje siê, ¿e bezprecedensowa, okrêtowa oferta Polski mo¿e spotkaæ siê z zainteresowaniem.

W œlad za schodz¹cymi ze s³u¿by okrêtami typu 207, Marynarkê opuœci te¿ sêdziwy tra³owiec bazowy typ 206FM.

Wys³u¿one tanki, a do tego p³ywaj¹cy transporter

Na czele imponuj¹cej listy, 30-40 tys. sztuk wyprzedawanego w tym roku zbêdnego armii uzbrojeni, – jest co najmniej 10 wys³u¿onych czo³gów T-72 wycofanych z jednostek pancernych.

T-72. Fot./AMWT-72. Fot./AMW

W bogatym zestawie pojazdów, przede wszystkim rosyjskiej konstrukcji, s¹ imponuj¹ce rozmiarami  g¹sienicowe  p³ywaj¹ce transportery MTLB. Na sprzeda¿ id¹ równie¿ opancerzone rozpoznawczo-patrolowe wozy BRDM 2. Ofertê uzupe³niaj¹ ciê¿arówki ZI£ 131, URA£ 375, KRAZ 255B, czy czeskie Tatry 815, czy opancerzone transportery SKOT. Do oferty trafi¹ w tym roku równie¿ powszechne kiedyœ w armiach Uk³adu Warszawskiego wojskowe terenówki UAZ 469-b.

Pistolety, ka³asze i miliony sztuk amunicji

W tym roku AMW znów bêdzie szukaæ nabywców dla tysiêcy sztuk ró¿nych typów broni strzeleckiej. Najwiêcej w ofercie bêdzie pistoletów maszynowych kal. 9 mm RAK, wz 63. To charakterystyczna, skonstruowana w latach 60 tych przez Piotra Wilniewczyca (wspó³twórcê przedwojennego visa),  samopowtarzalna broñ stanowi¹ca kiedyœ wyposa¿enie za³óg wojskowych wozów bojowych i grup specjalnych milicji. Agencja ma na zbyciu 15 tys. tych szybkostrzelnych, ale k³opotliwych w obs³udze pistoletów.

W tym roku oferta strzelecka jest wyj¹tkowo bogata. Pod m³otek pójd¹ 7,62 mm karabinki z rodziny Ka³asznikowa. Na sprzeda¿ trafi¹ wyci¹gniête z magazynowych zakamarków starsze pistolety maszynowe wz.43. Nabywców szuka tak¿e wycofana z u¿ycia krótka broñ kadry wojskowej i funkcjonariuszy. Mowa o 9 mm pistoletach P-64 i P-83.

Fot./AMW

Pm wz. 43. Fot./AMWPm wz. 43. Fot./AMW

W ofercie AMW nie zabraknie w tym roku amunicji. Na sprzeda¿ jest co najmniej 3,5 mln nabojów kal 5,56, 1 mln sztuk amunicji kal. 7,62, a do tego setki tysiêcy amunicji wiêkszych kalibrów. Od 12,7 po 23 mm.

Si³ê ognia w ofercie Agencji pewnoœci¹ da siê te¿ wzmocniæ przy pomocy granatników  przeciwpancernych RPG-76. Do sprzedania jest 92 tys. zestawów tej przenoœnej broni.

Football news:

Stories from Naguchev: how a loan was taken in his name, how Utkin wanted to give Roma's salary to the caretaker, how Bilan banned a gay scene with a Mexican
Pochettino on Mbappe: I will fight as hard as I can to keep him. PSG wants to keep both him and Neymar
Coach of Slavia pro ban Kudely: He was punished without having proof. I can't believe it. This precedent will play a huge role in the future
Barcelona offered Messi a contract with a salary less than now. It will grow when the crisis passes (RAC1)
Meet the chief of Leipzig: he was involved in athletics, worked at Puma and was an agent of Rangnik
Solskjaer on the Champions League semi-finalists: When you see how well Manchester United played against them, you know that we are not a million miles behind
Foden stopped working with the company that tweeted about Mbappe. The firm said that all posts are coordinated with clients