Poland

Ojcowie i synowie

Aktor Krzysztof Szczepaniak poleca w "Plusie Minusie".

Okres pandemii poœwiêci³em na nadrabianie zaleg³oœci. Zorientowa³em siê, jak ma³o wiem o twórczoœci Kazimierza Kutza, obejrza³em wiêc „Nikt nie wo³a", a nastêpnie „Tarpany" i „Ludzi z poci¹gu". Kutz porusza³ temat przesiedleñ, który jest mi szczególnie bliski, bo czêœæ mojej rodziny zosta³a po wojnie przesiedlona do Wroc³awia z okolic Tarnopola.

Z nowych, komercyjnych rzeczy, obejrza³em serial z Michaelem Douglasem „The Kominsky Method", gdzie starszy, niespe³niony aktor mierzy siê z trudami obecnej rzeczywistoœci. Œwietna komedia, w stylu Monty Pythona, ale przede wszystkim to opowieœæ o staroœci i jestem przekonany, ¿e trafi do ka¿dego.

Pandemia utrudnia ogl¹danie spektakli, ale niedawno uda³o mi siê zobaczyæ „Kruma" Krzysztofa Warlikowskiego, gdzie ukazano toksyczn¹ relacjê matki i syna. Odczuwalna jest têsknota za ojcem, a œwiat g³ównego bohatera rozpada siê na kawa³ki. Spektakl jest doœæ nowatorski ze wzglêdu na strukturê opowiadania ja...

Football news:

Nice Vieira was dismissed from the post of coach
Neymar will extend his contract with PSG if the club sign Messi (Mundo Deportivo)
Lewandowski Pro Champions League: one win is not enough. Bayern are still hungry
Messi named best striker of 2020, Lewandowski named best nine (ESPN)
Lewandowski on the cancellation Of the Golden ball 2020: Many people know that I had the best season. I'm glad everyone saw it
City had a row with Porto over a report on the website: the Portuguese attacked Pep and Fernandinho, and Silva was accused of racism
Jose Mourinho: I'm 57, very young. I will train for another 10-15 years