Poland

Ogromne zainteresowanie szczepieniami. Dworczyk podaje liczby

Koronawirus SARS-CoV-2

KPRM, fot. Adam Guz

Szef KPRM Micha³ Dworczyk podsumowa³ pierwsze godziny funkcjonowania rejestracji i zg³oszeñ do szczepienia na koronawirusa. Za poœrednictwem wszystkich trzech dostêpnych metod do tej chwili zarejestrowa³o siê 127 796 osób 80+.

W ci¹gu pierwszych 90 minut od uruchomienia o pó³nocy infolinii pod numer 989 zadzwoniono 84 tysi¹ce razy. Do tej chwili po³¹czeñ by³o ju¿ ponad 550 tysiêcy.

Do tej chwili na szczepienie zarejestrowa³o siê 127 796 osób 80+.

10 mln ods³on w ci¹gu pierwszej godziny zliczono na stronie ze zg³oszeniem gotowoœci do zaszczepienia, przeznaczonej dla osób od 18 do 59 roku ¿ycia.

Gotowoœæ do szczepienia zg³osi³o dotychczas 474 tys. osób, spoœród których prawie 377 tys. z³o¿y³o wymagane potwierdzenie.

Do pó³nocy wszystkich formalnoœci wymaganych do zarejestrowania punktu szczepieñ dope³ni³o 4787 placówek na 6 tys. spodziewanych i  dla tej liczby uruchomiono rejestracjê seniorów zdecydowanych na szczepienie. Jest to ok. 1,5 mln terminów do koñca marca.

Dworczyk poinformowa³, ¿e zapad³a decyzja, by w 30 szpitalach tymczasowych w najwiêkszych miastach uruchomiæ 30 tysiêcy dodatkowych terminów na szczepienie. Natomiast dla tych podmiotów, które nie zd¹¿y³y zg³osiæ swojego kalendarza, wyd³u¿ona zosta³a mo¿liwoœæ zg³aszania terminów.

Dworczyk przekaza³, ¿e do godziny 11 w pi¹tek w Polsce zaszczepiono 410 tys. 480 osób. Do koñca dnia ta liczba powinna siê zwiêkszyæ do 450 tys.

Football news:

Cavani has returned to training and is likely to play against Crystal Palace
Fabio Capello, Juventus played Rugby against the Port. Only Ronaldo and Chiesa can make a difference in this squad
Neymar: I posted how I was recovering from my injury, and I didn't get any messages saying, Wow, what a professional. No
Ole Gunnar Solscher: The work of the judges is very difficult and without additional pressure. We have to make their decisions
Joan Laporta: I'm sure Messi won't stay at Barca if I don't win the election. He gives the club 30% of revenue
Trent had idolized Gerrard since he was a kid, and he was in a fairy tale: he got Steven's care and the captain's armband. The story of a great relationship
Hazard's recovery from the injury is delayed. He probably won't play against Atletico on March 7