Poland

Ograniczenie ulgi przyspieszy decyzję o wyprowadzce za granicę

Ograniczenie ulgi abolicyjnej przyspieszy decyzjê o wyprowadzce za granicê przez podatników, którzy do tej pory o tym nie myœleli – mówi Anna Misiak, doradca podatkowy, partner w MDDP.

Jaki bêdzie efekt zmian w uldze abolicyjnej?

Nale¿y siê spodziewaæ znacznego wzrostu obci¹¿eñ w Polsce dla czêœci podatników. Wy¿szy podatek zap³ac¹ osoby uzyskuj¹ce dochody w krajach, z którymi ³¹cz¹ nas umowy z niekorzystn¹ metod¹ unikania podwójnego opodatkowania, czyli metod¹ kredytu. Bêd¹ to przede wszystkim pracownicy, którzy zdecydowali siê podj¹æ zatrudnienie w zagranicznych podmiotach, a tak¿e konsultanci, cz³onkowie zarz¹dów czy rad nadzorczych w spó³kach usytuowanych w³aœnie w tych krajach. Podwy¿ka podatków obejmie wiêc dochody m.in. z umów o pracê, zleceñ, kontraktów mened¿erskich czy zasiadania w radach dyrektorów.

Jak wysokie bêd¹ dop³aty?

Przedstawmy to na przyk³adzie polskiego rezydenta podatkowego, który uzyska³ wy³¹cznie w Wielkiej Brytanii 90 tys. z³ wynagrodzenia brutto rocznie i zap³aci³ tam ok. 5 tys. z³ podatku. Dotychczas, dziêki uldze abolicyjnej, nie p³aci³ w ogóle podatku w Polsce (wczeœniej by³o wy³¹czenie z progresj¹, a po zmianie wynikaj¹cej z konwencji MLI jest ulga abolicyjna niweluj¹ca negatywne skutki niekorzystnej metody podwójnego opodatkowania). W rozliczeniu za 2021 r. od 10 502 z³ polskiego podatku (to kwota po odliczeniu podatku brytyjskiego) podatnik odejmie 1360 z³ ulgi abolicyjnej. W efekcie bêdzie musia³ dop³aciæ do polskiego urzêdu skarbowego 9142 z³ PIT. To du¿o.

Czêœæ osób zapowiada, ¿e wyprowadzi siê z Polski. Czy ³atwo zmieniæ kraj rezydencji?

Polskim rezydentem podatkowym jest osoba przebywaj¹ca w kraju ponad 183 dni w roku lub maj¹ca tu centrum interesów ¿yciowych. Nie mo¿na jednak pomijaæ regulacji obowi¹zuj¹cych w pañstwie, do którego podatnik zamierza siê przeprowadziæ. To one mog¹ powodowaæ, ¿e stanie siê w tym samym czasie rezydentem podatkowym innego kraju i powstanie dylemat, gdzie faktycznie jest to miejsce zamieszkania, które zmusza go do p³acenia podatków od wszystkich swoich dochodów.

Jak to wygl¹da w praktyce?

Utratê polskiej rezydencji zapewne ³atwiej bêdzie udowodniæ tym, którzy wyjechali za granicê wraz z najbli¿sz¹ rodzin¹, wspólnie z ma³¿onkiem, maj¹ tam pracê, dostêpne mieszkanie, dzieci posz³y do zagranicznych szkó³ i zasadniczo spêdzaj¹ ¿ycie w kraju, do którego siê przenieœli. Jeœli jednak najbli¿sza rodzina zosta³a w Polsce, a podatnik funkcjonuje w obu krajach – np. wraca raz lub dwa razy na miesi¹c lub kwarta³ do kraju – znacznie trudniejsze, jeœli w ogóle mo¿liwe, bêdzie twierdzenie, ¿e rezydencja podatkowa uleg³a zmianie.

Likwidacja ulgi abolicyjnej w jej dotychczasowej formule mo¿e spowodowaæ, ¿e podatnicy przeanalizuj¹ swoj¹ sytuacjê pod k¹tem rezydencji podatkowej. Finalnie przyspiesz¹ decyzjê o przeprowadzce na sta³e do innego pañstwa, mimo ¿e do tej pory takich decyzji nie podejmowali z ró¿nych przyczyn, czasem prozaicznych, jak np. brak czasu.

Co w sytuacji, gdy ktoœ wyjedzie, ale nadal bêdzie mia³ w Polsce mieszkanie, które np. wynajmie?

Samo posiadanie mieszkania w Polsce nie mo¿e jeszcze œwiadczyæ o utrzymywaniu polskiej rezydencji podatkowej, podobnie jak posiadanie nieruchomoœci na wynajem. Nale¿y wzi¹æ pod uwagê ca³okszta³t okolicznoœci, które wp³ywaj¹ na ocenê, gdzie podatnik faktycznie ma centrum swoich interesów ¿yciowych.

Czy mo¿emy siê spodziewaæ sporów?

Trudno przewidywaæ, jak¹ praktykê przyjm¹ organy podatkowe, jednak nie jest to wykluczone. Zmiany maj¹ ewidentnie cel profiskalny. A kryteria ustalania miejsca rezydencji podatkowej nie s¹ doœæ precyzyjne.

Spory mog¹ dotyczyæ interpretacji pojêcia „centrum interesów ¿yciowych" podatnika. Organy podatkowe mog¹ kwestionowaæ fakt, ¿e podatnik ma silniejsze zwi¹zki z innym krajem i przesta³ byæ polskim rezydentem. Po przeprowadzce warto zadbaæ o uregulowanie prawa pobytu, zatrudnienie, zwi¹zki ekonomiczne i spo³eczne w nowym kraju.

Pomocne mo¿e byæ tak¿e uzyskanie zagranicznego certyfikatu rezydencji podatkowej, czyli zaœwiadczenia wydanego przez administracjê podatkow¹ danego pañstwa. Trzeba jednak zaznaczyæ, ¿e w przesz³oœci zdarza³o siê, ¿e sam certyfikat nie wystarcza³, aby przekonaæ polskiego fiskusa o zmianie rezydencji podatkowej.

Football news:

Liverpool's results are an anomaly. Don't be fooled by the shouting-the crisis is not so global (although it may cost the championship) Showsport's emotional reaction to Klopp's results
Leicester have stopped negotiations on the loan of Eriksen due to the high salary of the player
Buffon-Ronaldo: CR 760! I could have scored less
Barcelona's appeal against the suspension of Messi was rejected
The youngster agreed to go to Arsenal. Real will give midfielder in rent without the right of redemption
President of Genoa: I intend to keep Shomurodov. Juventus did not contact us
Liverpool have not scored any of their last 87 shots in the Premier League. The team has 4 consecutive matches without goals