Poland

Ognisko brytyjskiego wariantu wirusa w niemieckim szpitalu

Szpital Vivantes Humboldt-Klinikum w Berlinie wstrzyma³ w pi¹tek przyjmowanie pacjentów po tym jak w placówce wykryto 20 zaka¿eñ brytyjskim wariantem koronawirusa SARS-CoV-2.

W zwi¹zku z wykryciem ogniska wariantu B.1.1.7 (tzw. brytyjski wariant koronawirusa) szpital zosta³ objêty kwarantann¹.

1 700 pracowników szpitala jest przewo¿onych busami pomiêdzy placówk¹ a ich miejscem zamieszkania. Szpital zorganizowa³ te¿ system zaopatrywania pracowników w ¿ywnoœæ, tak aby nie musieli oni udawaæ siê na zakupy.

W wydanym komunikacie szpital poinformowa³, ¿e u 14 pacjentów i szeœciu pracowników placówki wykryto zaka¿enie tzw. brytyjskim wariantem koronawirusa SARS-CoV-2.

Football news:

Monchi apologized to Koeman for calling him a whiner. He also apologized to Messi
A player from the 3rd division of Guatemala was disqualified for 5 years for hitting a referee in the face
Benzema can play with Atletico. He returned to the general group of Real Madrid
Leeds midfielder Diaz: Ronaldinho is my childhood idol. He played with joy and spontaneity
Rivaldo: I would like to see Barca's epic comeback against PSG, but I don't believe it. Winning the Cup will not save the season
Marquinhos: I'm getting more and more excited about Ligue 1. It's not PSG bad, just other teams at a good level
Pep about the national teams: The players will not fly if they have to sit in isolation for 10 days. This is pointless