Poland

Odszkodowanie dla hotelu bez VAT

VAT

pokój w hotelu

Adobe Stock

Op³aty pobierane od goœci za zniszczony pokój, dodatkowe sprz¹tanie czy zgubiony rower nie s¹ opodatkowane.

Bran¿a hotelowa to jedna z najbardziej poturbowanych przez koronawirusa. A i bez pandemii taka dzia³alnoœæ podatkowo do naj³atwiejszych nie nale¿a³a. W¹tpliwoœci – zw³aszcza w VAT – by³o sporo. W œrodê Naczelny S¹d Administracyjny rozstrzygn¹³ kolejny spór o VAT od kwot, jakimi obci¹¿aj¹ niesfornych goœci. Na korzyœæ hotelarzy.

Klient z piek³a rodem

Sprawa dotyczy³a interpretacji. We wniosku spó³ka wyjaœni³a, ¿e jest czynnym podatnikiem VAT. Zajmuje siê m.in. prowadzeniem hoteli i restauracji. Zdarza siê, ¿e pobiera od goœci op³aty za zniszczenia w pokoju hotelowym, w sali konferencyjnej czy te¿ restauracyjnej. Goœcie s¹ te¿ obci¹¿ani za ponadnormatywne sprz¹tanie w pokoju, gdy np. za bardzo go zabrudz¹, wymaga on odœwie¿enia po zapaleniu papierosa albo konieczne s¹ naprawy czy czyszczenie mebli.

Spó³ka t³umaczy³a, ¿e op³aty stanowi¹ rekompensatê za poniesione koszty napraw, sprz¹tania, wymiany zniszczonego b¹dŸ zaginionego sprzêtu. Czasami taka op³ata mo¿e te¿ stanowiæ odszkodowanie za utracone korzyœci, gdy zniszczenia s¹ na tyle powa¿ne, ¿e zmuszaj¹ do wy³¹czenia pomieszczenia z funkcjonowania.

Podatniczka chcia³a siê upewniæ, ¿e op³aty, które pobiera od niesfornych goœci, nie s¹ opodatkowane VAT i prawid³owo wystawia do nich noty ksiêgowe (obci¹¿eniowe).

Fiskus stwierdzi jednak, ¿e op³aty pobierane od goœci nie posiadaj¹ cech odszkodowania za poniesion¹ szkodê. Jego zdaniem pe³ni¹ funkcjê wynagrodzenia za œwiadczon¹ us³ugê. Nie s¹ tak¿e kar¹ ani odszkodowaniem. Skoro to zap³ata za œwiadczone us³ugi, to podlegaj¹ opodatkowaniu, a hotel musi wystawiæ fakturê VAT.

Spó³ka zaskar¿y³a interpretacjê i wygra³a. Najpierw racjê przyzna³ jej Wojewódzki S¹d Administracyjny we Wroc³awiu. Stwierdzi³, ¿e naprawienie szkody obejmuje straty, które poszkodowany poniós³, oraz korzyœci, które móg³by osi¹gn¹æ, gdyby mu szkody nie wyrz¹dzono. Inaczej mówi¹c, odszkodowanie to nic innego jak rekompensata, zadoœæuczynienie za utracone zyski, które mog³yby zostaæ uzyskane przez dalsze œwiadczenie us³ug na rzecz kontrahenta. Jak t³umaczy³ WSA, odszkodowanie nie jest wynagrodzeniem za jak¹kolwiek dzia³alnoœæ gospodarcz¹. Jego istot¹ i celem jest rekompensata za szkodê, a nie p³atnoœæ za œwiadczenie. W takim przypadku nie mamy do czynienia z transakcj¹ ekwiwalentn¹, tj. w zamian za wynagrodzenie.

WSA nie mia³ najmniejszych w¹tpliwoœci, ¿e ponoszone na rzecz skar¿¹cej op³aty stanowi¹ odszkodowanie za straty w jej maj¹tku. Dokonuj¹c napraw, skar¿¹ca nie œwiadczy na rzecz goœci hotelowych ¿adnych us³ug, a przyjmowane od nich op³aty stanowi¹ jednostronne œwiadczenia o charakterze rekompensaty (odszkodowania) za powsta³y w jej maj¹tku uszczerbek. Bez znaczenia jest zaœ to, ¿e uregulowanie op³aty przez klienta wygasza roszczenia o naprawienie szkody. S¹d podkreœli³ bowiem, ¿e jest to jedynie konsekwencj¹ zawartego porozumienia, które przewiduje taki, a nie inny sposób rozliczenia szkód, co jest dopuszczalne w œwietle zasady swobody umów.

Nie ma us³ugi

Podstaw do opodatkowania spó³ki nie dopatrzy³ siê te¿ NSA. Oddalaj¹c skargê kasacyjn¹ fiskusa, stwierdzi³, ¿e sporne op³aty to odszkodowanie, które nie podlega VAT. Jak t³umaczy³ sêdzia NSA Adam B¹cal, gdy hotel wynajmuje pokój, to goœæ kupuje us³ugê noclegow¹, a nie jakieœ us³ugi zwalniaj¹ce go z odpowiedzialnoœci. W ocenie NSA op³aty, o które pyta³a spó³ka, nie maj¹ zwi¹zku z us³ug¹ hotelow¹.

Podobne stanowisko NSA potwierdzi³ ju¿ w innej sprawie dotycz¹cej op³at m.in. za spóŸnione anulowanie rezerwacji apartamentów wynajmowanych krótkoterminowo (I FSK 672/17). Wyrok jest prawomocny.

Sygnatura akt: I FSK 1884/17.

Tomasz Siennicki, doradca podatkowy, wspólnik w kancelarii KNDP

Za akceptacj¹ stanowiska NSA przemawia przede wszystkim to, ¿e punktem wyjœcia ka¿dej analizy powinien zawsze byæ przepis prawa. I choæ w sprawie mamy œwiadczenie pieniê¿ne od klienta hotelu, które mog³oby stanowiæ wynagrodzenie, to na pewno nie w tym przypadku. Nie mo¿na bowiem uznaæ, ¿e w zamian za nie hotel wykona³ na rzecz goœcia jak¹œ us³ugê. Bo nawet jeœli wykona³ jak¹œ czynnoœæ, np. naprawy uszkodzeñ, wymiany elementów wyposa¿enia itd., to nie zrobi³ tego na rzecz klienta, ale w³asn¹. Ponadto na takie sytuacje trzeba patrzeæ ogólnie przez pryzmat celu VAT. A tym jest objêcie opodatkowaniem aktywnych dzia³añ uznawanych za przejaw dzia³alnoœci gospodarczej. Trudno uznaæ, ¿e takim przejawem jest szkoda w maj¹tku hotelu, za której naprawienie ¿¹da on okreœlonych œrodków.

Football news:

Suarez passed a negative test for coronavirus and will return to the General group of Atletico tomorrow
Chelsea are ready to sell Ruediger and Tomori in the winter. The German was Interested in Barcelona
Çalhanoğlu for 7 years has scored 18 goals from free-kicks. Only Messi (36) has more players in the top 5 European leagues
Adrien Rabiot: we Didn't celebrate Ronaldo's 750th goal. Now is not the time for parties
Mourinho on Arteta: you have to be a good coach to work at Arsenal. If you're not good , you're not in the club
Ramos is unlikely to play against Sevilla. He can return to the game with Borussia
Neymar urged Messi to move to PSG last summer. He wants Leo to join the club in 2021