Poland

Odporność stadna nie powstrzymała epidemii? Przypadek Manaus

Szpital w Manaus

AFP

W brazylijskim Manaus - jak wynika³o z publikacji, która ukaza³a siê na ³amach "Science" jesieni¹ 2020 roku - w czasie uderzenia pierwszej fali koronawirusa kontakt z nim mog³o mieæ nawet 76 proc. mieszkañców co oznacza³oby osi¹gniêcie progu tzw. odpornoœci stadnej. Mimo to obecnie miasto doœwiadcza uderzenia drugiej fali epidemii - zauwa¿a "The Economist".

Jak pisze "The Economist" przyczyny nag³ego wzrostu liczby zaka¿eñ w Manaus s¹ niejasne.

Odpowiedzialny za to mo¿e byæ nowy wariant koronawirusa (tzw. brazylijski), wykryty w 42 proc. próbek pobranych od zaka¿onych w grudniu. Istnieje ryzyko, ¿e przeciwcia³a po przejœciu COVID-19 chroni¹ w mniejszym stopniu przed tym wariantem co sprawia, ¿e mo¿liwa jest reinfekcja.

"The Economist" dopuszcza te¿ mo¿liwoœæ, ¿e szacunki mówi¹ce o 76 proc. mieszkañców Manaus, którzy mieli kontakt z COVID-19, by³y zawy¿one. Liczbê osób, które mia³y kontakt z wirusem oszacowano na podstawie obecnoœci przeciwcia³ œwiadcz¹cych o kontakcie z nim w krwi dawców krwi a ci - jak twierdzi Pedro Hallal, brazylijski epidemiolog - czêœciej ni¿ przeciêtni mieszkañcy wychodz¹ z domu i mog¹ przez to byæ bardziej nara¿eni na kontakt z wirusem.

Silvio Romano, by³y dyrektor szpitala w Manaus zwraca uwagê, ¿e doniesienia o osi¹gniêciu odpornoœci stadnej sprawi³y, ¿e wielu mieszkañców miasta uzna³o, i¿ "pandemia siê zakoñczy³a", co uœpi³o czujnoœæ mieszkañców.

Football news:

Ronald Koeman: Messi scored 18 goals, all the other attacking players scored the same number. He also needs help
President of Atalanta on the refereeing of the match with Real Madrid: It was a shock. The referee is either inadequate, not ready for the Champions League match, or psychologically dependent
Otamendi on Guardiola: A monster. There is nothing better than working with such a coach
Henderson is out until at least April after surgery due to a groin injury
Barca presidential candidate Font on Laporte: The impression that the king is naked, and no one dares to say it
Manchester United still have an Interest in Kunde, but do not want to pay 80 million euros in compensation for the defender of Sevilla
In 2013, the former players of the Russian national team invested more than 200 million rubles in the bank. The money is still not returned