Poland

Oddanie obiektu do użytkowania w czasie epidemii

W okresie stanu zagro¿enia epidemicznego i stanu epidemii, oddawanie do u¿ytkowania obiektów budowlanych regulowane jest przepisami ustawy Prawo budowlane [dalej: „upb"] z uwzglêdnieniem art. 31zy1 ustawy o szczególnych rozwi¹zaniach zwi¹zanych z zapobieganiem, przeciwdzia³aniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaŸnych oraz wywo³anych nimi sytuacji kryzysowych [dalej: „specustawa"] . Na mocy tego ostatniego przepisu, w okresie stanu zagro¿enia epidemicznego i stanu epidemii przy zakoñczeniu budowy, nie stosuje siê art. 55 ust. 1 pkt 1 i 3 upb. W praktyce oznacza to, ¿e wymóg uzyskania pozwolenia na u¿ytkowanie obowi¹zuje aktualnie tylko w odniesieniu do inwestycji zrealizowanych w warunkach samowoli budowlanej oraz z istotnym odst¹pieniem od zatwierdzonego projektu budowlanego (dla którego nie uzyskano pozwolenia budowlanego zamiennego). We wszystkich innych sytuacjach, a wiêc nawet w przypadku realizacji obiektów, dla których pozwolenie na u¿ytkowanie standardowo jest wymaga...

Football news:

Mbappe dancing on the table 🕺 Watch as PSG celebrate their semi-final exit with passion
Pochettino on reaching the semi-finals: It's all down to the PSG players. I missed the adrenaline
Manuel Neuer: Bayern should have played better in Munich. We missed a lot of chances
Hans-Dieter Flick: Bayern lacked the final touch in attack. Congratulations to PSG
PSG President: We have invested a lot in the club to win the Champions League. Neymar and Mbappe have no reason to leave
Tuchel about 0:1 with Porto: Maybe not the best game to watch. Chelsea deserved to win after 180 minutes
Neymar on reaching the 1/2 Champions League: We knocked out the winner of the tournament. Now PSG should always strive to reach the semi-finals