Poland

Od soboty kwarantanna na na granicy z Czechami i Słowacją

Od soboty bêdzie obowi¹zywa³a kwarantanna na granicy z Czechami i S³owacj¹.

MZ og³osi³o, ¿e od soboty 27 lutego przekroczenie granicy z Czechami i S³owacj¹ wymaga testu, wa¿nego przez 48 godzin lub szczepienia podwójn¹ dawk¹ szczepionki. W ka¿dym innym przypadku konieczna kwarantanna.

Resort jeszcze nie opublikowa³ rozporz¹dzenia, wiêc nie wiadomo, czy obowi¹zkiem kwarantanny bêd¹ objêci kierowcy transportu samochodowego.

Minister infrastruktury zabiega, ¿eby przepisy dotycz¹ce obostrzeñ nie obejmowa³y transportu drogowego. MI wielokrotnie podkreœla³o, ¿e granice powinny pozostaæ otwarte dla transportu. Tak¿e Komisja Europejska mówi o „zielonych korytarzach”, które maj¹ umo¿liwiæ pracê transportu bez zak³óceñ.

Przejazd przez po³udniow¹ granicê jest bardzo wa¿ny dla polskiej gospodarki. Przez Czechy pod¹¿a transport m.in. na W³ochy, a po³udniowy kierunek jest drugim pod wzglêdem znaczenia po przejazdach na zachód.

Football news:

Man City have announced the transfer of 17-year-old winger Fluminense Caiki. It was reported that he will pay 10.5 million pounds
Kudela will challenge the 10-match ban for the conflict with Kamara. Czech lawyers believe that there is no evidence of racism
Vacancy Editor-in-Chief of the Betting section
UEFA can compensate St. Petersburg for the cost of hosting additional Euro matches
Solskjaer on Super League: Bad idea. You can not give the right to participate because of the name, you need to earn it
Now St. Petersburg will host as many as 7 matches of Euro 2020:3 games from Dublin were moved here. The audience will be in all the arenas of the tournament
Manchester United have been in contact with Ronaldo's agent about a potential transfer (Nicolo Skira)