Poland

Od prosektoriów lekarzy nie przybędzie

Bez rozbudowy uczelni i zatrudnienia dodatkowego personelu nie da siê zwiêkszyæ liczby miejsc na studiach medycznych – uwa¿aj¹ eksperci.

O 6 tys. zwiêkszy siê do 2026 r. liczba studentów medycyny – z obecnych 8309 do 14 309 – zak³ada Krajowy Plan Odbudowy i Zwiêkszania Odpornoœci. Czêœæ skorzysta z rz¹dowego kredytu na studia po polsku – trzeba bêdzie go odpracowaæ w publicznej ochronie zdrowia. By zrobiæ miejsce dla nowych studentów, rz¹d planuje rozbudowê infrastruktury i rozwi¹zania do nauki zdalnej.

Brak nauczycieli i sal

– Trzeba j¹ rozbudowaæ znacznie, bo ju¿ dziœ brakuje miejsc i na niektórych zajêciach studenci siedz¹ na pod³odze. Na mojej uczelni do anegdoty przeszed³ wyk³ad dla ca³ego 300-osobowego roku w sali na 180 miejsc – mówi Jakub Kosikowski, rezydent onkologii i by³y szef Porozumienia Rezydentów, który studia skoñczy³ w 2016 r.

Równie¿ rektorzy przyznaj¹, ¿e uczelnie ju¿ s¹ przepe³nione i gdyby musieli przyj¹æ dodatkowych studentów, nie by³oby gdzie ich pomieœciæ.

– Ale rozbudowa infrastruktury – budowa nowych laboratoriów czy prosektoriów – nie rozwi¹¿e wszystkich problemów. Bêdziemy potrzebowaæ wiêcej nauczycieli akademickich. Ju¿ dzisiaj mamy du¿e problemy kadrowe, jeœli chodzi o nauczycieli przedmiotów przedklinicznych, jak anatomia, fizjologia czy histologia cz³owieka. O takich specjalistów jest trudno. Równie¿ klinicyœci wol¹ zarabiaæ na rynku us³ug zdrowotnych, zamiast podejmowaæ mniej intratn¹ pracê na uczelni – mówi prof. Marcin Grucha³a, rektor Gdañskiego Uniwersytetu Medycznego, przewodnicz¹cy Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych.

Potwierdzaj¹ to doœwiadczenia samych lekarzy.

– Dzisiaj czêsto grupy studenckie s¹ ³¹czone, bo nauczyciele akademiccy s¹ normalnymi pracownikami kliniki i lecz¹ pacjentów, a etat naukowo-dydaktyczny jest takim tylko z nazwy – zwraca uwagê Jakub Kosikowski.

Prof. Andrzej Marsza³ek, konsultant krajowy patomorfologii i nauczyciel akademicki, zauwa¿a, ¿e o ile mo¿na dobudowaæ laboratoria i zwiêkszyæ bazê kliniczn¹, o tyle trzeba pamiêtaæ, ¿e dla kszta³towania umiejêtnoœci praktycznych zajêcia musz¹ siê odbywaæ w odpowiednio ma³ych grupach. – A to zwiêksza liczbê godzin zajêæ i asystentów, którzy czuwaj¹ nad studentami. Ju¿ teraz nowe oœrodki akademickie kszta³c¹ce na kierunkach medycznych posi³kuj¹ siê kadr¹ z wiêkszych oœrodków. Na zajêcia z patomorfologii w centralnej Polsce prowadz¹cy doje¿d¿a kilkaset kilometrów – dodaje.

Ukryta forma p³acenia

Z kolei dr Micha³ Bulsa z Naczelnej Rady Lekarskiej krytykuje pomys³ kredytów na p³atne studia.

– Powinniœmy stworzyæ warunki do kszta³cenia stacjonarnego jak najwiêkszej liczby lekarzy i zadbaæ, by po dyplomie chcieli praktykowaæ w Polsce. Je¿eli pañstwo staæ na finansowanie kredytem studiów p³atnych, dlaczego nie zwiêkszy liczby miejsc bezp³atnego kszta³cenia? To ukryte wprowadzanie odp³atnoœci za studia lekarskie – uwa¿a dr Bulsa.

Juliusz Krzy¿anowski adwokat specjalizuj¹cy siê w prawie ochrony zdrowia, Baker McKenzie

Rozwój kadr systemu ochrony zdrowia i wzmocnienie potencja³u uczelni medycznych oraz podmiotów leczniczych bior¹cych udzia³ w kszta³ceniu kadr medycznych w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiêkszenia Odpornoœci wymaga zmian w prawie. Przyszli lekarze bêd¹ mogli uzyskaæ kredyt na odp³atne studia z obowi¹zkiem ich póŸniejszego odpracowania w publicznej ochronie zdrowia po wprowadzeniu stosownych przepisów w ustawach – Prawo o szkolnictwie wy¿szym i nauce oraz o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Konieczne bêdzie tak¿e wdro¿enie nowej oferty dydaktycznej pozwalaj¹cej na nauczanie oparte na technologiach cyfrowych, z zapewnieniem niezbêdnego, wymaganego przepisami prawa wymiaru godzinowego zajêæ odbywaj¹cych siê w trybie tradycyjnym. To równie¿ wymaga zmiany rozporz¹dzeñ do ustaw reguluj¹cych nauczanie profesjonalistów medycznych.

Football news:

Tottenham sacked Mourinho
Koeman will remain Barcelona coach. Laporta will support him after winning the Spanish Cup
The idea of a Super League is more than 20 years old. Let's briefly tell its story
Ferdinand on Super League: This is a war against football, a disgrace. A closed institution for big shots. This is just business
Is this what our dream changes look like?
Sanya about the Super League: I'll finish watching football. This is not the football I know
Juventus about the Super League: The clubs will receive 3.5 billion euros, but now we can not guarantee that the project will be implemented