Poland

Od poniedziałku przewoźnicy mogą składać wnioski o zwrot kar

Pañstwo zwróci kary za przeci¹¿one osie pojazdów normatywnych.

PrzewoŸnicy ukarani za przejazd bez zezwolenia po drogach publicznych otwartych dla ruchu pojazdów z naciskiem osi 8 ton, pojazdem z osi¹ o nacisku do 11,5 tony, mog¹ wyst¹piæ do odpowiedniego organu o zwrot kary. – Istnieje mo¿liwoœæ wznowienia postêpowania, jednak¿e przewoŸnik musi sprawdziæ za co zosta³ ukarany – podkreœla dyrektor Departamentu Transportu ZMPD Piotr Mikiel.

Je¿eli postêpowanie by³o zakoñczone na etapie organu, wniosek nale¿y z³o¿yæ w ci¹gu 1 miesi¹ca od dnia wejœcia w ¿ycie ustawy, czyli do 26 lutego 2021 roku. Natomiast w sytuacji, gdy wyrok zosta³ wydany przez WSA, przedsiêbiorstwo ma na z³o¿enie dokumentów 3 miesi¹ce, czyli do 26 kwietnia 2021 r.

Mo¿liwoœæ ubiegania siê o zwrot kary wynika z opublikowanej 11 stycznia Ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych. – Zmiany te maj¹ zwi¹zek z orzeczeniem przez Trybuna³ Sprawiedliwoœci Unii Europejskiej i wskazaniem niezgodnoœci przepisów krajowych nak³adaj¹cych obowi¹zek posiadania zezwoleñ umo¿liwiaj¹cych poruszanie siê po drogach publicznych pojazdów o nacisku pojedynczej osi do 11,5 t z dyrektyw¹ Rady 96/53/WE z dnia 25 lipca 1996 r. – przypomina ekspert Kancelarii Transportowej ITD-PIP Mariusz Hendzel.

– Kwoty, jakimi najczêœciej by³y obci¹¿ane firmy transportowe wynosi³y od 2 tys. do nawet 15 tys. z³otych w przypadku jednego postêpowania. Z racji tego, ¿e mowa jest o zwrocie spraw maj¹cych miejsce a¿ 10 lat temu, wiele przedsiêbiorstw otworzy postêpowanie o zwrot nie jednego, a wrêcz kilku kar – przewiduje Hendzel.

Z kolei kancelaria Iuridica przetestuje digitalizacjê us³ug prawnych. – przygotowaliœmy generator wniosków o zwrot kar, który pozwoli, aby firma transportowa samodzielnie, intuicyjnie i w pe³ni profesjonalnie (nasz wzór) przygotowa³a wniosek o zwrot kary – opisuje £ukasz Chwalczuk z kancelarii Iuridica.

Zapewnia, ¿e procedura jest banalnie prosta. – Wystarczy, aby przewoŸnik odnalaz³ numer sprawy/decyzji, wygenerowa³ sobie przygotowany przez nas wniosek i wys³a³ do organu, który wyda³ decyzjê. PóŸniej czeka na pieni¹dze, co zosta³o przewidziane w Bud¿ecie RP, wiêc zwroty na pewno bêd¹ – podkreœla Chwalczuk.

Zaznacza, ¿e wnioski o zwrot kar s¹ zestandaryzowane, ale mimo wszystko wymagaj¹ profesjonalnego uzasadnienia prawnego. – Laik na pewno bêdzie mia³ problem z uzasadnieniem, aby ITD nie robi³o mu problemów. Administracja nadal operuje w formie papierowej, wiêc wniosek trzeba wydrukowaæ, podpisaæ i wys³aæ poczt¹, ale wszystko inne dzieje siê automatycznie. Firma transportowa musi tylko odszukaæ i podaæ numer decyzji, a wszystko inne generuje nasz system – zaznacza Chwalczuk.

Football news:

Coach miner Castro about the Europa League: Ready to take on any opponent
Moreno has 6 goals in his last 5 games for Villarreal
Coach of Zagreb: In the matches with Krasnodar, we showed how good we are. Only the implementation needs to be worked on
Ole Gunnar Solskjaer: Manchester United are waiting for three important weeks, matches with Chelsea, Leicester. We are confident in ourselves
Gattuso on Granada: If Napoli were killing time like this, we would have been smeared in the press
Dzeko is Roma's top scorer in European competitions. He scored the 29th goal and beat Totti
Mikel Arteta: We got to give them two goals. Would hate to fly out of the Europa League