Poland

Od poniedziałku nowe oznaczenia na sprzętach AGD

Od 1 marca w sklepach w Unii Europejskiej z etykiet energetycznych na sprzêcie AGD znikn¹ kategorie z plusami, jak A+ czy A++. Zamiast nich pojawi siê przejrzysta skala od A do G - przypomina "Deutsche Welle".

W swoim artykule Jowita Kiwnik Pargana przypomina, ¿e Unia Europejska po raz pierwszy wprowadzi³a etykiety energetyczne w 1994 r., ¿eby u³atwiæ konsumentom rozpoznawanie i zakup bardziej energooszczêdnych produktów. Wprowadzona zosta³a te¿ jasna skala od A do G, gdzie litera A oraz ciemnozielony kolor oznacza³y najlepsze pod k¹tem efektywnoœci energetycznej produkty, a litera G i kolor ciemnoczerwony - najgorsze.

Z czasem jednak sprzêty stawa³y siê coraz bardziej innowacyjne i coraz wiêcej urz¹dzeñ na rynku spe³nia³o wymagania najwy¿szej klasy A. ¯eby wiêc doprecyzowaæ efektywnoœæ energetyczn¹ poszczególnych produktów, do oznaczeñ zaczêto dodawaæ plusy, czyli A+, A++, a nawet A+++. Mia³o to jednak swoje skutki uboczne, bo konsumenci zaczêli siê powoli gubiæ w ba³aganie oznaczeñ.

Od 1 marca przywrócona zostanie jasna skala od A do G i usuniête zostan¹ oznaczenia z plusami, utrzymany natomiast zostanie wygl¹d etykiet i ich kolor, od ciemnozielonego po czerwony. Jednoczeœnie w przypadku niektórych kategorii produktów ze wzglêdu na wymogi unijne wycofane zostan¹ w ogóle najni¿sze klasy energetyczne, jak E, F i G, które w takim wypadku zaznaczone zostan¹ na szaro.

Ponadto, w prawym górnym rogu etykiety umieszczony zostanie kod QR, po jego zeskanowaniu konsumenci bêd¹ mieli dostêp do szczegó³owych informacji o produkcie zawartych w europejskim rejestrze produktów energetycznych (EPREL).

Baza udostêpniona zosta³a pod koniec ubieg³ego roku i ma pomóc tak¿e krajowym urzêdom w weryfikowaniu, czy dane produkty faktycznie spe³niaj¹ wymogi pod k¹tem efektywnoœci energetycznej oraz czy informacje zawarte na etykiecie s¹ prawid³owe.

Nowe oznaczenia mog¹ równie¿ zawieraæ ikony z praktycznymi informacjami dotycz¹cymi produktu, w tym o jego pojemnoœci czy wymiarach, poziomie emitowanego ha³asu lub zu¿yciu wody.

Football news:

Coach of the Norwegian national team about the Super League: Juventus were knocked out of the Champions League by Lyon, Porto and Ajax, Arsenal and Tottenham are not in the top 30. What the hell are they doing in this tournament?
Writer Stephen Fry on the Premier League clubs in the Super League: Six clubs have achieved what no politician has managed-united the whole of Europe in an aversion to greed and stupidity
Rooney on the Super League's founding clubs: Their bosses are not stupid, let's see what they offer. Manchester United is trying to develop
UEFA and the top clubs need each other too much. Even if Super League is inevitable, the current plan is too raw
Member of the UEFA Executive Committee on Real Madrid, City and Chelsea in the Champions League semi-final: They should be suspended. I expect this to happen on Friday
Karl-Heinz Rummenigge: Bayern did not participate in the discussion of the Super League and welcomes the reforms of the Champions League
Germany vs Super League: Bayern Munich and Borussia Dortmund chose the UEFA side and supported the reform of the Champions League