Poland

Od marca wyższa kwota zasiłku chroniona przed egzekucją

Adobe Stock

Od 1 marca 2021 r. wzros³y kwoty wolne od potr¹ceñ dokonywanych ze œwiadczeñ z ubezpieczenia spo³ecznego. Dotychczasowe stawki zosta³y podniesione o wskaŸnik waloryzacji emerytur i rent.

P³atnik, który wyp³aca zasi³ek chorobowy, opiekuñczy, wypadkowy, macierzyñski czy œwiadczenie rehabilitacyjne pracownikowi lub zleceniobiorcy, wobec którego toczy siê egzekucja, powinien mu od marca br. zostawiæ wy¿sz¹ kwotê do wyp³aty.

Jak z emerytury

Potr¹cenia ze œwiadczeñ z ubezpieczenia spo³ecznego dokonywane s¹ na innych zasadach ni¿ w odniesieniu do wynagrodzenia za pracê. Zasi³ki podlegaj¹ egzekucji na zasadach w³aœciwych dla emerytur i rent (art. 833 § 5 kodeksu postêpowania cywilnego). Tym samym stosuje siê tu art. 139 i nast. ustawy o emeryturach i rentach z FUS, która zobowi¹zuje do uwzglêdniania przy dokonywaniu potr¹ceñ dwóch limitów:

- maksymalnej dopuszczalnej kwoty potr¹cenia,

- kwoty wolnej od potr¹ceñ.

Maksymalna kwota potr¹cenia – któr¹ ustala siê od kwoty brutto œwiadczenia (przed odliczeniem zaliczki na podatek) wynosi:

- 60 proc. œwiadczenia – przy egzekwowaniu œwiadczeñ alimentacyjnych,

- 50 proc. – gdy œci¹gana je...

Football news:

Lingard scored 8 goals in the Premier League season, repeating his personal best
Antonio Conte: Inter have grown a lot in all aspects in two seasons
Vazquez will miss the rest of Real Madrid's season. He has a sprained cruciate ligament
Mesut Ozil: Real Madrid are the favourites for the La Liga title. Benzema - the best striker of the championship
Bixant Lizarazu: Benzema is one of the best players in the history of French football
A cautious line-up hurt Barca in the first half and forced them to go all-in. Second half = fun
Messi does not score against Real Madrid after Ronaldo's departure to Juve. In the last clasico before the transfer, both scored