Poland

Od jutra ważne zmiany w miejscowych planach

Cyfrowe wersje miejscowych planów maj¹ byæ tworzone wed³ug takich samych zasad w ca³ej Polsce. To bêdzie trudne.

Szykuj¹ siê zmiany w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. W sobotê, 31 paŸdziernika, wchodz¹ w ¿ycie nowe przepisy. U³atwi¹ inwestorom, prawnikom czy geodetom dostêp online do planów. Zdaniem ekspertów zmiana jest spóŸniona o dziesiêæ lat.

Cyfrowe plany

Zmiany w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wprowadza nowelizacja prawa geodezyjnego i kartograficznego. Nak³ada ona na samorz¹dy obowi¹zek tworzenia cyfrowych danych niezbêdnych do planowania i zarz¹dzania gruntami.

Czytaj te¿: Koronawirus: procedura planistyczna w czasie epidemii

Nowe przepisy okreœlaj¹, w jakim formacie dane przestrzenne musz¹ byæ udostêpnione przez gminy. Uwolnione dane geodezyjne i kartograficzne mo¿na bêdzie bezp³atnie pobieraæ online w formie map numerycznych w skali 1:10 000 czy ortofotomap. Dostêpne stan¹ siê tak¿e dane pomiarowe LIDAR, numeryczne modele terenu, dane o osnowach geodezyjnych oraz podstawowe informacje o dzia³kach i budynkach (bez danych osobowych). Rozpocznie siê równie¿ d³ugo oczekiwany proces standaryzacji danych planistycznych.

– Kartograficzne dane s¹ szeroko wykorzystywane we wszystkich firmach, które badaj¹ teren, przygotowuj¹ plany inwestycyjne pod np. lotniska, drogi czy magazyny i pozyskuj¹ inwestycje pod zabudowê – t³umaczy S³awomir Hemerling-Kowalczyk, prezes GIAP, cz³onek zarz¹du Sputnik Software.

– Wczeœniej trzeba by³o prosiæ o takie mapy wektorowe, co znacznie wyd³u¿a³o proces inwestycyjny, a teraz uwolnione dane bêdzie mo¿na pobraæ lub analizowaæ online.

Wed³ug prezesa GIAP skorzystaj¹ z systemów informacji przestrzennej równie¿ samorz¹dy. Na przyk³ad gmina, która wczeœniej musia³a sk³adaæ wniosek o wydanie danych do powiatu lub województwa, bêdzie mog³a je pobraæ online.

– Wiêkszej rewolucji mo¿na siê spodziewaæ w œrodowisku biznesowym. Na bazie nowo otwartych danych mog¹ powstaæ produkty chocia¿by dla przemys³u fotowoltaicznego. Pozwoli³yby one oceniæ, na których budynkach istnieje mo¿liwoœæ monta¿u paneli s³onecznych, a na których owe panele ju¿ s¹. Dla obywateli publikacja planów miejscowych to mo¿liwoœæ wczeœniejszego zdalnego sprawdzenia przeznaczenia dzia³ki w miejscowym planie – wyjaœnia S³awomir Hemerling-Kowalczyk.

Ka¿da gmina inaczej?

W praktyce jednak wcale nie bêdzie tak ró¿owo. Niektóre gminy wprowadzi³y ju¿ zaawansowane systemy informacji przestrzennej, ale wiêkszoœæ publikowa³a dane planistyczne w dowolnej formie na geoportalach lokalnych lub regionalnych tylko jako granice planów albo w Biuletynie Informacji Publicznej jako tekst i rysunek w formacie PDF. Niespójnoœæ formatów, a czêsto nawet niekompletnoœæ takich danych i brak ich aktualizacji znacz¹co utrudniaj¹ analizê danych przestrzennych przez inwestorów czy potencjalnych nowych mieszkañców gminy.

Potwierdza to Bogdan D¹browski, radca prawny w Urzêdzie Miasta w Poznaniu.

– Nowe przepisy s¹ spóŸnione o co najmniej dziesiêæ lat. Wiele gmin czy starostw powiatowych zd¹¿y³o wydaæ pieni¹dze na starego typu programy odwzorowuj¹ce mapy w formacie cyfrowym. W œwietle nowych wymogów mo¿e siê okazaæ, ¿e wyrzuci³y pieni¹dze w b³oto. A ró¿nice s¹ ogromne. Sam widzia³em wersjê cyfrow¹ miejscowego planu sporz¹dzon¹ wed³ug starego systemu. Ró¿nice w liniach rozgraniczaj¹cych dzia³ki wynosi³y 1,5–2 m. To du¿o w zabudowie miejskiej – dodaje mec. D¹browski.

Podstawa prawna: nowelizacja prawa geodezyjnego (DzU z 30 kwietnia, poz. 782)

Opinia dla „rzeczpospolitej"

Stefan Jacyno, adwokat i wspólnik w Kancelarii Wardyñski i Wspólnicy

Z dostêpnoœci¹ dokumentów planistycznych wcale nie jest tak ró¿owo. Nie s¹dzê, by nowe przepisy wiele zmieni³y. Teoretycznie wszystkie miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego powinny byæ dostêpne na stronie internetowej, ale trzeba byæ co najmniej urbanist¹, by je zrozumieæ. Bycie prawnikiem to zdecydowanie za ma³o.

Brakuje bowiem jednolitego s³ownika pojêæ urbanistycznych. Plany mog¹ byæ wiêc takie same, a ich interpretacja bêdzie za ka¿dym razem inna. By siê czegoœ konkretnego dowiedzieæ, najlepiej porozmawiaæ i tak z urzêdnikiem. Internet to za ma³o. W transakcjach notarialnych niezbêdnym dokumentem jest zaœwiadczenie o przeznaczeniu w miejscowym planie. Coraz czêœciej jednak otrzymujemy dokument, z którego niewiele wynika. Urzêdnicy odsy³aj¹ do miejscowego planu i szukaj sobie sam, cz³owieku.

Football news:

Koeman on 4:0 with Dynamo Kyiv: Today was the Barcelona we want to see
Holand continues to insist that he is a monster. Fastest in the history of the Champions League scored 15 goals (and added 16)
Koeman on the victory over Dynamo Kyiv: We achieved our goal-we reached the playoffs
Solskjaer on 4:1 with Istanbul: Manchester United played intensely, enjoyed the match. We want to be 1st in the group
Forward Ferencvaros Troll Cristiano: celebrated a goal in his style. Ronaldo responded with a goal and a very angry look
Morata scored 5 goals in 4 games in the Champions League for Juve. His best result is 5 in 12 games in the 2014-15 season
Holand has scored 15 goals in the Champions League the fastest. 7 games better than the record