Poland

Oby do wiosny

Fotorzepa/ Robert Gardziñski

Chaos informacyjny rz¹du nie sprzyja pokorze wobec kolejnych nak³adanych obostrzeñ. A wirus siê rozprzestrzenia.

Kiedy pod koniec 2020 r. minister zdrowia Adam Niedzielski og³asza³ narodow¹ kwarantannê, to zapewnia³, ¿e zakoñczy siê ona 17 stycznia 2021 r. Tyle ¿e do tej pory siê nie zakoñczy³a. Lekkie odmro¿enie gospodarki i uruchomienie nauki stacjonarnej dla klas I–III to za ma³o, by spo³eczeñstwo odczu³o poprawê sytuacji. A trwaj¹cy praktycznie od koñca grudnia lockdown staje siê ju¿ nie do wytrzymania.

Oczywiœcie trudno by³o ze stuprocentow¹ pewnoœci¹ przewidzieæ, w którym kierunku rozwinie siê pandemia. Tak samo jak w grudniu nikt nie przypuszcza³, ¿e szczepienia bêd¹ siê œlimaczyæ, bo zabraknie szczepionek. Faktem jest jednak, ¿e zabrak³o wiarygodnego t³umaczenia sytuacji i konkretnego wsparcia dla bran¿y turystycznej i hotelarskiej, które w koñcu same og³osi³y koniec pandemii i wbrew przepisom uruchomi³y swoje biznesy.

Na efekty nie trzeba by³o d³ugo czekaæ. Tym bardziej ¿e przez Europê przetacza siê w³aœnie trzecia fala pandemii. Od 11 dni w szpitalach roœnie liczba chorych na Covid-19. Wiêcej osób ni¿ jesieni¹ trafia te¿ pod respiratory. Œrednia wieku osób hospitalizowanych obni¿y³a siê do 60. roku ¿ycia, a niemal co pi¹ty zmar³y z powodu zaka¿enia koronawirusem to osoba m³oda. Przekonanie, ¿e m³odzi nie choruj¹, zdezaktualizowa³o siê wraz z brytyjsk¹ mutacj¹ wirusa, która jest o 50 proc. bardziej zakaŸna ni¿ dotychczasowa i któr¹ wykrywamy w Polsce coraz czêœciej.

Tym razem rz¹d zdecydowa³ siê jednak na regionalne obostrzenia. W pierwszej kolejnoœci w województwie warmiñsko-mazurskim, ale niewykluczone, ¿e za kilka dni tak¿e w pomorskim i lubuskim. Rozwi¹zanie niby rozs¹dne, ale przecie¿ czerwone, ¿ó³te i zielone strefy funkcjonowa³y latem 2020 r. i nie uda³o siê powstrzymaæ rozlania wirusa na ca³y kraj. Dlaczego mia³oby siê to udaæ teraz?

Tym bardziej ¿e mimo rocznego doœwiadczenia w walce z pandemi¹ coraz trudniej doszukaæ siê w dzia³aniach rz¹du spójnej strategii. W szpitalach, raz przekszta³canych w covidowe, a potem znów zmienianych w ogólne, trwa teraz b³yskawiczna i kosztowna akcja przywracania ich funkcji leczenia wysoce zakaŸnej choroby. Z jednej strony prof. Andrzej Horban, konsultant krajowy w dziedzinie chorób zakaŸnych, mówi, ¿e za dwa miesi¹ce problem koronawirusa powinien byæ rozwi¹zany, z drugiej minister Niedzielski straszy gigantycznym wzrostem zaka¿eñ.

Wci¹¿ nie wiadomo, kiedy odbêd¹ siê matury i egzaminy klas ósmych. Nie wiadomo, czy w maju odbêd¹ siê pierwsze komunie, a rodzice nie wiedz¹, czy powinni wp³acaæ w restauracjach zaliczki na imprezy. Nie wiadomo, jak planowaæ Œwiêta Wielkanocne, które s¹ ju¿ za miesi¹c. Raz jest decyzja o szczepieniach konkretnej grupy, zaraz znów informacja, ¿e bêd¹ one wstrzymane.

Chaos informacyjny potêguje tylko zniechêcenie. Tymczasem kluczowe jest, aby Polacy uwierzyli, ¿e bez ostrego re¿imu sanitarnego nie da siê w miarê spokojnie przejœæ przez trzeci¹ falê. Tym bardziej ¿e naukowcy prognozuj¹, i¿ wraz z nadejœciem wiosny zaka¿eñ bêdzie mniej. I byæ mo¿e jest to ostatni tak silny atak pandemii.

Football news:

Tuchel on the fight for the top 4: Everything is in the hands of Chelsea
Chelsea announced their withdrawal from the Super League last of the Premier League clubs
Six English clubs - Manchester United, Manchester City, Liverpool, Chelsea, Arsenal and Tottenham - intend to return to the Association of European Clubs (ESA) after they decided to withdraw from the European Super League
Super League does not give up: they promise to revise the format in order to return and save football further
Football belongs to the fans. Today, more than ever. Tweet of the day by Gerard Pique
AC Milan and Inter are withdrawing from the Super League
It turns out that Barcelona was not formally part of the Super League. Laporta is against her - and everything was planned in advance