Poland

Obserwuję innych aktorów

Aktor, re¿yser, wokalista i autor tekstów Jacek Boñczyk poleca w "Plusie Minusie".

Kilkanaœcie lat temu zaproszono mnie do udzia³u w ostatnim koncercie Republiki na Przegl¹dzie Piosenki Aktorskiej we Wroc³awiu i wtedy pozna³em Zbyszka Krzywañskiego. Od tamtej pory zaczê³a siê nasza przyjaŸñ i wspó³praca. Stworzyliœmy zespó³, z którym zrealizowaliœmy kilka p³yt oraz spektakli. W 2013 r. namówi³em Zbyszka, ¿ebyœmy na kolejn¹ rocznicê odejœcia Grzegorza Ciechowskiego zagrali piosenki Republiki akustycznie – tak powsta³ projekt „Czarno-bia³e œlady", który od tego czasu grywaliœmy okazjonalnie. W 2020 r. zaprosiliœmy gitarzystê Kubê Nowaka i teraz gramy w trio.

By³em fanem Republiki od ich debiutu „Nowe sytuacje". Niesamowicie porusza³a mn¹ forma, jak¹ Ciechowski wypracowa³ z zespo³em, inspirowa³y mnie jego teksty. Trafia³y sw¹ lakonicznoœci¹ zderzon¹ z wybuchem emocjonalnym. Jako m³ody ch³opak zawsze kr¹¿y³em miêdzy twórczoœci¹ Ciechowskiego, Jacka Kaczmarskiego i Edwarda Stachury. Z czasem odkry³em Wojciecha M³ynarskiego i Jonasz...

Football news:

Schalke have not won 10 matches and are last in the Bundesliga. They have 10 points in 24 games
Monchi apologized to Koeman for calling him a whiner. He also apologized to Messi
A player from the 3rd division of Guatemala was disqualified for 5 years for hitting a referee in the face
Benzema can play with Atletico. He returned to the general group of Real Madrid
Leeds midfielder Diaz: Ronaldinho is my childhood idol. He played with joy and spontaneity
Rivaldo: I would like to see Barca's epic comeback against PSG, but I don't believe it. Winning the Cup will not save the season
Marquinhos: I'm getting more and more excited about Ligue 1. It's not PSG bad, just other teams at a good level