Poland

Obowiązują od 9 marca 2021 r.

• rozporz¹dzenie ministra klimatu i œrodowiska z 4 lutego 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Sztumskie Pole (PLH220087) (DzU z 22 lutego 2021 r., poz. 326)

• rozporz¹dzenie ministra klimatu i œrodowiska z 4 lutego 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Nowa Brda (PLH220078) (DzU z 22 lutego 2021 r., poz. 327)

• rozporz¹dzenie ministra rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 lutego 2021 r. zmieniaj¹ce rozporz¹dzenie w sprawie laboratoriów urzêdowych i referencyjnych oraz zakresu analiz wykonywanych przez te laboratoria (DzU z 22 lutego 2021 r., poz. 334)

• rozporz¹dzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 3 marca 2021 r. zmieniaj¹ce rozporz¹dzenie w sprawie szczegó³owych warunków i trybu przyznawania oraz wyp³aty pomocy finansowej w ramach niektórych dzia³añ i poddzia³añ objêtych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w zwi¹zku z zaka¿eniami wirusem SARS-CoV-2 – z wyj¹tkiem § 1 pkt 5 który wejdzie w ¿ycie 15 marca 2021 r. (DzU z 8 marca 2021 r., poz. 418)

• rozporz¹dzenie ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej z 3 marca 2021 r. zmieniaj¹ce rozporz¹dzenie w sprawie okreœlenia niektórych wzorów oœwiadczeñ, deklaracji i informacji podatkowych obowi¹zuj¹cych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (DzU z 8 marca 2021 r., poz. 420)

Football news:

Tedesco has discovered Promes from a new angle: he is also great between the lines. Grigoryan about the midfielder
Manchester United and Arsenal are Interested in midfielder Fluminense Martinelli, compensation - 40 million euros
Courtois on 2:1 with Barca: Real showed that they can fight
Messi has not scored against Real Madrid since May 2018
Zinedine Zidane: Real Madrid beat Barca deservedly. You can't blame everything on the judge
Ronald Koeman: The referee should have taken a clear penalty. But Barca will have to accept it again
Sergi Roberto on Braithwaite's fall: I was surprised that the referee immediately said that nothing had happened. He did not address VAR