Poland

Obowiązują od 4 grudnia 2020 r.

• ustawa z 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw – z wyj¹tkiem niektórych przepisów (DzU z 3 wrzeœnia 2020 r., poz. 1517)

• rozporz¹dzenie ministra zdrowia z 28 paŸdziernika 2020 r. zmieniaj¹ce rozporz¹dzenie w sprawie œwiadczeñ gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego – z wyj¹tkiem niektórych przepisów które wejd¹ w ¿ycie 1 stycznia 2022 r. (DzU z 3 listopada 2020 r., poz. 1941)

• rozporz¹dzenie Rady Ministrów z 10 listopada 2020 r. w sprawie ustanowienia Pe³nomocnika Rz¹du do spraw Wielkoskalowych Systemów Informacyjnych Unii Europejskiej (DzU z 19 listopada 2020 r., poz. 2049)

• rozporz¹dzenie ministra klimatu i œrodowiska z 13 listopada 2020 r. zmieniaj¹ce rozporz¹dzenie w sprawie szczegó³owych zasad kszta³towania i kalkulacji taryf oraz rozliczeñ w obrocie energi¹ elektryczn¹ – z wyj¹tkiem § 1 pkt 3 i 4 oraz § 2–5 które obowi¹zuj¹ od 1 grudnia 2020 r. (DzU z 19 listopada 2020 r., poz. 2053)

• rozporz¹dzenie prezesa Rady Ministrów z 1 grudnia 2020 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Lubañ w województwie dolnoœl¹skim (DzU z 3 grudnia 2020 r., poz. 2148)

• rozporz¹dzenie ministra cyfryzacji z 1 grudnia 2020 r. w sprawie rodzaju i zakresu danych udostêpnianych z centralnej ewidencji pojazdów (DzU z 3 grudnia 2020 r., poz. 2151)

• rozporz¹dzenie ministra infrastruktury z 2 grudnia 2020 r. zmieniaj¹ce rozporz¹dzenie w sprawie wysokoœci op³at za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic (tablicy) rejestracyjnych i nalepki kontrolnej oraz ich wtórników (DzU z 3 grudnia 2020 r., poz. 2152)

• rozporz¹dzenie ministra zdrowia z 2 grudnia 2020 r. zmieniaj¹ce rozporz¹dzenie w sprawie œwiadczeñ gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzale¿nieñ (DzU z 3 grudnia 2020 r., poz. 2155)

Football news:

Pep Guardiola: Tuchel is an exceptional coach. I am sure he will succeed with Chelsea
Flick's future in Bayern is in doubt. He has a difficult relationship with Salihamidzic
Mikhailovich's autobiography - 🔥 Was friends with a criminal boss, rushed to the Inter locker room to deal with Ibra, defeated leukemia
Chelsea's chances of signing Alaba have increased since Tuchel's arrival. Real Madrid is also Interested in the player
Solskjaer about Greenwood: We're talking about the syndrome of the second season. I have always believed that 99% of the effort is 100% of the failure
Oscar: Salah at Chelsea was unstoppable in training, but on the pitch he was timid. Not enough confidence
Koeman on Barca's debts: We helped the club by lowering salaries. This situation is not only here - everyone is suffering because of the coronavirus