Poland

Obowiązują od 31 października 2020 r.

- art. 5 ustawy z 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw (DzU z 30 kwietnia 2020 r., poz. 782)

- art. 8 pkt 14 i 15 ustawy z 15 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw (DzU z 12 sierpnia 2020 r., poz. 1378)

- art. 4 pkt 58 lit. b ustawy z 14 sierpnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w zwi¹zku z epidemi¹ COVID-19 oraz po jej ustaniu (DzU z 31 sierpnia 2020 r., poz. 1493)

- rozporz¹dzenie ministra obrony narodowej z 13 paŸdziernika 2020 r. zmieniaj¹ce rozporz¹dzenie w sprawie wojskowych komisji lekarskich oraz okreœlenia ich siedzib, zasiêgu dzia³ania i w³aœciwoœci (DzU z 16 paŸdziernika 2020 r., poz. 1818)

- ustawa z 17 wrzeœnia 2020 r. o ratyfikacji Umowy miêdzy Rz¹dem Rzeczypospolitej Polskiej a Rz¹dem Stanów Zjednoczonych Ameryki o wzmocnionej wspó³pracy obronnej, podpisanej w Warszawie dnia 15 sierpnia 2020 r. (DzU z 16 paŸdziernika 2020 r., poz. 1827)

- rozporz¹dzenie prezesa Rady Ministrów z 28 paŸdziernika 2020 r. w sprawie przeniesienia planowanych wydatków bud¿etowych, w tym wynagrodzeñ, okreœlonych w ustawie bud¿etowej na rok 2020 – z moc¹ od 1 lipca (DzU z 30 paŸdziernika 2020 r., poz. 1909)

- rozporz¹dzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 29 paŸdziernika 2020 r. zmieniaj¹ce rozporz¹dzenie w sprawie nadania statutu Centralnemu Oœrodkowi Badania Odmian Roœlin Uprawnych (DzU z 30 paŸdziernika 2020 r., poz. 1915)

- rozporz¹dzenie ministra rozwoju, pracy i technologii z 26 paŸdziernika 2020 r. w sprawie zbiorów danych przestrzennych oraz metadanych w zakresie zagospodarowania przestrzennego (DzU z 30 paŸdziernika 2020 r., poz. 1916)

Football news:

Manchester City have offered 19 million euros including bonuses for 17-year-old Argentine midfielder Sarmiento
Rehagel is a bandit from whom I will not accept an apology. The story of the worst injury in the history of the Bundesliga
Barcelona's presidential election will be held on January 24
Koke: to beat Bayern, you need to play a nearly perfect match. I hope their unbeaten streak ends tomorrow
Loew can return Muller, Boateng and Hummels to the German national team if there are a lot of injuries
Nacho about the Real Madrid game: That's not how titles are won. Working to get better
De Bruyne will sign a 5-year contract with Manchester City. He entered negotiations after Pep extended his contract