Poland

Obowiązują od 3 marca 2021 roku

- rozporz¹dzenie ministra klimatu i œrodowiska z 4 lutego 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Czerwona Woda pod Babilonem (PLH220056) (DzU z 16 lutego 2021 r., poz. 295)

- rozporz¹dzenie ministra obrony narodowej z 24 lutego 2021 r. zmieniaj¹ce rozporz¹dzenie w sprawie szczegó³owego wykazu wyrobów podlegaj¹cych ocenie zgodnoœci oraz sposobu i trybu przeprowadzania oceny zgodnoœci wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronnoœci pañstwa (DzU z 2 marca 2021 r., poz. 385)

- rozporz¹dzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 25 lutego 2021 r. zmieniaj¹ce rozporz¹dzenie w sprawie szczegó³owych warunków i trybu przyznawania, wyp³aty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Premie dla m³odych rolników" w ramach poddzia³ania „Pomoc w rozpoczêciu dzia³alnoœci gospodarczej na rzecz m³odych rolników" objêtego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – z wyj¹tkiem § 1 pkt 1 który wejdzie w ¿ycie 1 lipca 2021 r. (DzU z 2 marca 2021 r., poz. 389)

Football news:

Karl-Heinz Rummenigge: Bayern did not participate in the discussion of the Super League and welcomes the reforms of the Champions League
Germany vs Super League: Bayern Munich and Borussia Dortmund chose the UEFA side and supported the reform of the Champions League
Tuchel about the Super League: I don't want to get involved in this, because my words may sound like an excuse
UEFA has approved a change in the format of the Champions League. The Europa League and the LK will also lose the group stage from 2024
Lineker on Super League: Klopp has always been a man of the people. I wonder what coaches like Jurgen and Pep will say
UEFA President: Super League is a greedy project that could kill football forever. But this will not happen
Ceferin about Agnelli: The president of an organization with 247 clubs just ran away from it - I have never seen this in my life