Poland

Obowiązują od 28 lutego 2021 roku

- art. 5 pkt 1 i 2 ustawy z 21 stycznia 2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks postêpowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (DzU z 28 stycznia 2021 r., poz. 187)

- rozporz¹dzenie ministra obrony narodowej z 24 lutego 2021 r. zmieniaj¹ce rozporz¹dzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni wojskowych nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej w zwi¹zku z zapobieganiem, przeciwdzia³aniem i zwalczaniem COVID-19 (DzU z 26 lutego 2021 r., poz. 357)

- rozporz¹dzenie ministra spraw wewnêtrznych i administracji z 25 lutego 2021 r. zmieniaj¹ce rozporz¹dzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni s³u¿b pañstwowych (DzU z 26 lutego 2021 r., poz. 364)

- rozporz¹dzenie Rady Ministrów z 26 lutego 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (DzU z 26 lutego 2021 r., poz. 371)

Football news:

Super League does not give up: they promise to revise the format in order to return and save football further
Football belongs to the fans. Today, more than ever. Tweet of the day by Gerard Pique
AC Milan and Inter are withdrawing from the Super League
It turns out that Barcelona was not formally part of the Super League. Laporta is against her - and everything was planned in advance
Premier League clubs have abandoned the Super League under threat of suspension from national tournaments (The Guardian)
Juventus is not giving up on the Super League. Roma demands that Juve, AC Milan and Inter withdraw from the project
We made a mistake and we apologize. We heard you. Arsenal's open letter of apology for Super League