Poland

Obowiązują od 28 listopada 2020 r.

- niektóre przepisy rozporz¹dzenia ministra rozwoju z 29 lipca 2020 r. zmieniaj¹ce rozporz¹dzenie w sprawie bezpieczeñstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urz¹dzeñ technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (DzU z 27 sierpnia 2020 r., poz. 1461)

- rozporz¹dzenie Rady Ministrów z 26 listopada 2020 r. w sprawie ustanowienia okreœlonych ograniczeñ, nakazów i zakazów w zwi¹zku z wyst¹pieniem stanu epidemii (DzU z 26 listopada 2020 r., poz. 2091)

- rozporz¹dzenie ministra obrony narodowej z 25 listopada 2020 r. zmieniaj¹ce rozporz¹dzenie w sprawie szczegó³owych zadañ pe³nomocników ochrony w zakresie ochrony informacji niejawnych w jednostkach organizacyjnych podleg³ych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych (DzU z 27 listopada 2020 r., poz. 2101)

- rozporz¹dzenie ministra zdrowia z 27 listopada 2020 r. zmieniaj¹ce rozporz¹dzenie w sprawie medycznych czynnoœci ratunkowych i œwiadczeñ zdrowotnych innych ni¿ medyczne czynnoœci ratunkowe, które mog¹ byæ udzielane przez ratownika medycznego (DzU z 27 listopada 2020 r., poz. 2110)

Football news:

Tuchel will sign a contract with Chelsea for 1.5 years (David Ornstein)
Barcelona still owes Liverpool about 29 million euros for the transfer of Coutinho
Immobile on last season: Lazio felt invincible before covid. They could have fought for the scudetto
Chris Sutton: Lampard is another victim of Russian roulette at Chelsea. This is Abramovich's style
Ex-agent Benzema: Karim will return to Lyon, the club is in his heart. He watches all their matches
Bruno Fernandes: I'm 26 years old, I can't be tired. If I was tired now, then by the age of 30-32 I would not be playing at all
Chelsea will announce Tuchel's appointment today. He will lead the team in the game against Wolves tomorrow