Poland

Obowiązują od 26 stycznia 2021 r.

• rozporz¹dzenie ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej z 23 grudnia 2020 r. zmieniaj¹ce rozporz¹dzenie w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko zwi¹zane z dzia³alnoœci¹ banków (DzU z 11 stycznia 2021 r., poz. 51)

• art. 2, art. 4, art. 18 i art. 19 ustawy z 18 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw – z wyj¹tkiem niektórych przepisów, które obowi¹zuj¹ od 26 stycznia 2021 r. (DzU z 11 stycznia 2021 r., poz. 54)

• rozporz¹dzenie prezesa Rady Ministrów z 22 stycznia 2021 r. zmieniaj¹ce rozporz¹dzenie w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Lubañ w województwie dolnoœl¹skim (DzU z 25 stycznia 2021 r., poz. 157)

• ustawa z 21 stycznia 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwi¹zaniach zwi¹zanych z zapobieganiem, przeciwdzia³aniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaŸnych oraz wywo³anych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw – z wyj¹tkiem niektórych przepisów (DzU z 25 stycznia 2021 r., poz. 159)

Football news:

Cavani has returned to training and is likely to play against Crystal Palace
Fabio Capello, Juventus played Rugby against the Port. Only Ronaldo and Chiesa can make a difference in this squad
Neymar: I posted how I was recovering from my injury, and I didn't get any messages saying, Wow, what a professional. No
Ole Gunnar Solscher: The work of the judges is very difficult and without additional pressure. We have to make their decisions
Joan Laporta: I'm sure Messi won't stay at Barca if I don't win the election. He gives the club 30% of revenue
Trent had idolized Gerrard since he was a kid, and he was in a fairy tale: he got Steven's care and the captain's armband. The story of a great relationship
Hazard's recovery from the injury is delayed. He probably won't play against Atletico on March 7