Poland

Obowiązują od 2 marca 2021 r.

Akty prawne

• rozporz¹dzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 25 lutego 2021 r. zmieniaj¹ce rozporz¹dzenie w sprawie szczegó³owych warunków i trybu przyznawania, wyp³aty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Restrukturyzacja ma³ych gospodarstw" w ramach poddzia³ania „Pomoc na rozpoczêcie dzia³alnoœci gospodarczej na rzecz rozwoju ma³ych gospodarstw" objêtego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – z wyj¹tkiem § 1 pkt 2 lit. b, który wejdzie w ¿ycie 1 lipca 2021 r. (DzU z 1 marca 2021 r., poz. 377)
• rozporz¹dzenie prezesa Rady Ministrów z 26 lutego 2021 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Tuczêpy w województwie œwiêtokrzyskim (DzU z 1 marca 2021 r., poz. 378)

Football news:

UEFA President: Super League is a greedy project that could kill football forever. But this will not happen
Ceferin about Agnelli: The president of an organization with 247 clubs just ran away from it - I have never seen this in my life
I've never seen a man lie so much. The president of UEFA called Agnelli a liar, and the clubs of the Super League-greedy snakes
Coster-Waldau on Neville's words about Super League: He spoke on behalf of all football fans. Stop this nonsense
The president of UEFA on the head of Juve Agnelli: I have not seen a person who would lie so much. Incredible
UEFA President on Champions League without 12 top clubs: There are a lot of good teams in Europe. Now we know that there are snakes next to us
Shame on you. R. I. P. Liverpool. 1892-2021. Fans of the club hung banners against the Super League on the fence of Anfield