Poland

O stanie zdrowia bliskiego dowiemy się przez telefon

Rzecznik Praw Pacjenta oraz Prezes Urzêdu Ochrony Danych Osobowych przygotowali „Wytyczne dotycz¹ce realizacji prawa do informacji przez osoby uprawnione na odleg³oœæ”.

- ¯aden z przepisów ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta nie zakazuje komunikacji na odleg³oœæ, ale potrzeba ochrony danych osobowych szczególnej kategorii – danych dotycz¹cych zdrowia - mówi Rzecznik Praw Pacjenta, Bart³omiej Chmielowiec. -  Wymagaj¹ one zachowania innych zasad ostro¿noœci przy realizacji tej formy kontaktu, ni¿ w przypadku kontaktu osobistego. Przedstawione wytyczne s¹ odpowiedzi¹ na potrzeby zg³aszane przez podmioty udzielaj¹ce œwiadczeñ zdrowotnych. Zabezpieczaj¹ one zarówno interes pacjenta, jak i osoby bliskiej dla pacjenta - dodaje.

Wypracowane wytyczne obejmuj¹ zagadnienia dotycz¹ce kontaktu na odleg³oœæ z osob¹ upowa¿nion¹ przez pacjenta przytomnego, ale tak¿e przez osobê blisk¹, której pacjent z uwagi na swój stan zdrowia nie móg³ nikogo upowa¿niæ do przekazania informacji.

Wed³ug Rzecznika Praw Pacjenta oraz Prezesa Urzêdu Ochrony Danych Osobowych podmioty lecznicze powinny stworzyæ odpowiednie warunki techniczne oraz organizacyjne, z których pacjenci w ³atwy sposób bêd¹ mogli siê komunikowaæ. Dlatego niezbêdne jest przeprowadzenie analizy ryzyka dla procesu przekazywania danych na odleg³oœæ pod k¹tem ochrony danych osobowych. Pomo¿e ona okreœliæ tak¿e szczegó³owe zasady postêpowania, wed³ug których personel medyczny bêdzie móg³ pomóc pacjentom i ich bliskim. Dostosowanie takich dzia³añ do rekomendacji zawartych w niniejszych wytycznych pozwoli placówkom na realizacjê prawa pacjenta do informacji zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, zarówno w czasie epidemii COVID-19, jak i po jej zakoñczeniu.

Jan Nowak, Prezes UODO zwraca uwagê, ¿e przy przekazywaniu danych na odleg³oœæ trzeba dochowaæ szczególnej starannoœci, gdy¿ bardzo ³atwo jest o pomy³kê, w wyniku której mo¿e dojœæ do ujawnienia danych innej osobie ni¿ przez niego upowa¿nionej, np. cz³onek rodziny pacjenta . - Dlatego przygotowaliœmy listê przyk³adowych pytañ, jakie przedstawiciel personelu medycznego powinien zadaæ osobie dzwoni¹cej, weryfikuj¹c jej to¿samoœæ oraz uprawdopodobniaj¹c, ¿e osoba ta jest osob¹ blisk¹ dla pacjenta lub osob¹ upowa¿nion¹. W wytycznych zwracamy tak¿e uwagê na to, by przy tej weryfikacji to¿samoœci osoby dzwoni¹cej nie dosz³o jednak do nadmiernego pozyskiwania danych – wyjaœnia Jan Nowak.

Football news:

Gerrard on Lampard's resignation: Chelsea have a history in this matter, so no surprises
Golovin about the nickname Tsar: Nothing more than a joke. This is necessary for the media and fans, but I am a football player
David De Gea: I try to be a leader for Manchester United. I have the experience of winning big titles here
It feels like we've been working together for 10 years! Chelsea stars say goodbye to Lampard
Bayern Munich have signed former Basel striker Oberlen
Tuchel will sign a contract with Chelsea for 1.5 years (David Ornstein)
Barcelona still owes Liverpool about 29 million euros for the transfer of Coutinho