Poland

O. Rydzyk o protestach: Wyzywanie, bluźnierstwa lewactwa

Spór o aborcjê

Ojciec Tadeusz Rydzyk, dyrektor Radia Maryja

Fotorzepa/ Marian Zubrzycki

- Zobaczcie, co siê dzieje, strona antykatolicka co wyprawia, ¿eby wyrwaæ wiarê, ¿eby wyrwaæ umi³owanie drogi bo¿ej, przykazañ. Na przyk³ad te wszystkie marsze, które teraz robi¹ itd. O co tutaj chodzi? Róbta co chceta? Hulajta, piek³a nie ma? Twoje cia³o nale¿y do ciebie i mo¿esz robiæ co chcesz? - mówi³ w Radiu Maryja o. Tadeusz Rydzyk, dyrektor rozg³oœni, komentuj¹c przetaczaj¹ce siê przez Polskê wielotysiêczne protesty po orzeczeniu Trybuna³u Konstytucyjnego ws. aborcji.

Trybuna³ Konstytucyjny orzek³ w czwartek, ¿e przepis zezwalaj¹cy na usuniêcie p³odu obarczonego powa¿nymi wadami jest niekonstytucyjny, tym samym wprowadzi³ niemal ca³kowity zakaz legalnej aborcji. Ponad 90 procent zabiegów usuniêcia ci¹¿y w Polsce odbywa³o siê z tego powodu.

Od czwartku przeciwko wyrokowi w dziesi¹tkach polskich miast odbywaj¹ siê protesty. Uczestnicy do niedzieli spotykali siê na ogó³ w okolicach lokalnych siedzib Prawa i Sprawiedliwoœci. W Warszawie demonstruj¹cy gromadzili siê te¿ np. w okolicach willi Jaros³awa Kaczyñskiego na ¯oliborzu.

Dowiedz siê wiêcej: Protesty w ponad 60 miastach w Polsce. „To jest wojna!”

W niedzielê protesty w du¿ej czêœci przenios³y siê pod koœcio³y czy kurie diecezjalne. „Hañba", „Myœlê – czujê – decydujê", „Aborcja jest OK", „Moje cia³o, mój wybór", „Piek³o kobiet". To tylko niektóre z hase³ na transparentach. Niektóre z nich zaczê³y te¿ pojawiaæ siê na murach koœcio³ów. Protesty rozlewaj¹ siê równie¿ na mniejsze miejscowoœci.

Nie oby³o siê bez incydentów. W niedzielê w kilku miejscach w Polsce protestuj¹cy wtargnêli na msze – w Warszawie przed koœcio³em œw. Krzy¿a dosz³o do szarpaniny z udzia³em grupy narodowców. Wczeœniej, w sobotê, w Katowicach policja zatrzyma³a na krótko pos³a Lewicy, dosz³o te¿ do u¿ycia si³y wobec europos³a £ukasza Kohuta i pos³anki Nowoczesnej Moniki Rosy.

Przeczytaj: Gniew ulicy kontra Prawo i SprawiedliwoϾ

Protesty skomentowa³ w Radiu Maryja jego dyrektor, o. Tadeusz Rydzyk. - Widzê co siê dzieje w tej chwili w zwi¹zku z orzeczeniem Trybuna³u o niezgodnoœci z konstytucj¹ zabijania nienarodzonych niepe³nosprawnych. Konstytucja to mówi i tak Trybuna³ orzek³. I za to te¿ dziêkujemy. W zwi¹zku z tym, co ta strona lewicowo-liberalna (robi), zobaczcie, jaka jest wolnoœæ w Polsce. Mówi¹ w Unii Europejskiej niektórzy, nawet z Polski eurodeputowani, ¿e w Polsce nie ma wolnoœci. Zobaczcie, jaka wolnoœæ, a¿ swawola. To wyzywanie, te bluŸnierstwa tej lewicy, lewactwa - mówi³ redemptorysta.

O. Rydzyk pyta³ s³uchaczy, „jak jest zorganizowane w ca³ym œwiecie to dzia³anie przeciwko ¿yciu, dzia³anie przeciwko normalnoœci, dzia³anie przeciwko naturze ludzkiej”. - Zobaczcie, co siê dzieje. Ta strona, powiedzia³bym, antykatolicka, co wyprawia, ¿eby wyrwaæ wiarê, ¿eby wyrwaæ umi³owanie drogi bo¿ej, przykazañ. Na przyk³ad te wszystkie marsze, które teraz robi¹ - powiedzia³.

Dyrektor Radia Maryja skomentowa³ te¿ napis „Piek³o kobiet”, który - jak relacjonowa³ - pojawi³ siê na przejœciu w kierunku stacji. - Piek³o to dopiero bêdzie, je¿eli nie bêdziemy s³uchaæ Ducha Œwiêtego, je¿eli nie bêdziemy s³uchaæ Pana Boga. Nikomu tego nie ¿yczê, tego piek³a - stwierdzi³.

Toruñski protest rozpocz¹³ siê w niedzielê przy pomniku Miko³aja Kopernika, ale demonstranci przemaszerowali tak¿e pod siedzibê Radia Maryja przy ul. ¯wirki i Wigury. Policja nie chcia³a podaæ danych o frekwencji. Wed³ug organizatorów na miejscu by³o kilka tysiêcy osób.

Football news:

Goodbye, Dad Buba Diop. Thanks to you, I lived the most memorable tournament of my childhood
Nuno about 2:1 with Arsenal: We played amazing, very proud. Jimenez recovered
Arsenal scored 13 points in 10 opening matches - the worst result in 39 years
West Brom can be bought by us investors. The Chinese owner of the club wants 150 million pounds
Lampard on Mourinho's words about ponies: You have Kane, Son, bale and alli. We are all fighting to win the Premier League
Mourinho on winning the Premier League: Tottenham are not in the race, because we are not a horse, but a pony
Laurent Blanc: I will return to football, but in children's. Now coaches are being asked to increase the cost of players, I don't like it