Poland

Nowy wiceszef MEN: Otoczenie Bidena to marksiści

Tomasz Rzymkowski

Fotorzepa/ Jakub Czermiñski

Joe Biden nie jest „zaczadzony marksizmem”, ale jego otoczenie, w tym wiceprezydent Kamala Harris, to „ideowe dzieci Pokolenia’68 - marksiœci, którzy nie cofn¹ siê przed niczym” - powiedzia³ Tomasz Rzymkowski, który w pi¹tek powo³any zosta³ na stanowisko Sekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki.

Ministerstwo Edukacji i Nauki poinformowa³, ¿e w pi¹tek premier Mateusz Morawiecki powo³a³ Tomasza Rzymkowskiego na stanowisko Sekretarza Stanu w MEiN oraz Pe³nomocnika Rz¹du do spraw kszta³cenia ogólnego i nadzoru pedagogicznego. Nominacjê wrêczy³ minister Przemys³aw Czarnek.

Przeczytaj: Tomasz Rzymkowski powo³any na stanowisko wiceministra edukacji

Pytany w Radiu Maryja o swoje zadania w resorcie, Rzymkowski stwierdzi³, ¿e „jest to przede wszystkim kwestia zmian dotycz¹cych wzmocnienia pozycji kuratoriów oœwiaty i nadzoru pedagogicznego nad polsk¹ oœwiat¹”. - S¹ to równie¿ kwestie zwi¹zane z programami nauczania, z podwy¿szeniem presti¿u polskiego szkolnictwa ogólnego, szkolnictwa wy¿szego, a tak¿e zawodu nauczyciela i nauczyciela akademickiego - doda³.

Rzymkowski by³ jednak tak¿e pytany o ostatnie wydarzenia w polityce w USA. Pose³ PiS stwierdzi³, ¿e prezydentura Joe Bidena to „swoisty powrót do polityki Baracka Obamy” i „do polityki, któr¹ amerykañska opinia publiczna odrzuci³a, wybieraj¹c Donalda Trumpa w 2016 roku”.

- Wszystkie kwestie, które by³y dla administracji by³ego prezydenta Donalda Trumpa istotne, jak realna polityka zagraniczna Stanów Zjednoczonych, kwestia utrzymywania pokoju na œwiecie, dbania o interes gospodarczy Stanów Zjednoczonych, realizacja has³a wyborczego Donalda Trumpa z 2016 roku: „Niech Ameryka stanie siê wielka”, to jest ca³y program Joe Bidena – wycofywaæ siê ze wszystkich kluczowych decyzji podjêtych przez Donalda Trumpa, dotycz¹cych polityki wewnêtrznej, ale równie¿ zagranicznej - mówi³ Rzymkowski.

- Uwa¿am, ¿e Joe Biden jest typowym przedstawicielem establishmentu amerykañskiej klasy politycznej. Nie jest to na pewno polityk zaczadzony marksizmem czy polityk o skrajnie lewicowych pogl¹dach, natomiast jego otoczenie, zw³aszcza wiceprezydent Kamala Harris, to s¹ ideowe dzieci Pokolenia’68 – marksiœci, którzy nie cofn¹ siê przed niczym - stwierdzi³ w pewnym momencie nowy wiceminister edukacji. - Jest zasadnicze pytanie dotycz¹ce asystenta sekretarza zdrowia - czy ta osoba spe³nia wymogi merytoryczne, czy nominacja by³a podyktowana wy³¹cznie kwesti¹ usposobienia seksualnego? - kontynuowa³, komentuj¹c nominacjê Rachel Levine na stanowisko doradcy sekretarza zdrowia (assistant secretary of health). Levine po zatwierdzeniu przez Senat stanie siê pierwsz¹ otwarcie transp³ciow¹ osob¹ w administracji federalnej.

Dowiedz siê wiêcej: Transp³ciowa lekarz z historyczn¹ nominacj¹ od Bidena

- W tej chwili oczy amerykañskiej opinii publicznej z pewnoœci¹ bêd¹ spogl¹da³y na departament zdrowia, z racji na walkê z koronawirusem. (…) Zdrowie nie powinno byæ elementem propagowania jakiejœ ideologii, która jest z gruntu rzeczy ideologi¹ odcz³owieczon¹ - kontynuowa³ Rzymkowski, choæ Levine, z wykszta³cenia pediatra i by³a g³ówna lekarz Pensylwanii, jest obecnie sekretarzem zdrowia stanu Pensylwania (od 2017 roku, zosta³a nominowana przez demokratycznego gubernatora Toma Wolfa) i twarz¹ walki z pandemi¹ w jej stanie.

Tomasz Rzymkowski w 2015 roku dosta³ siê do Sejmu z list ruchu Kukiz'15. W 2019 roku przeszed³ do klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwoœci.

Football news:

Cavani has returned to training and is likely to play against Crystal Palace
Fabio Capello, Juventus played Rugby against the Port. Only Ronaldo and Chiesa can make a difference in this squad
Neymar: I posted how I was recovering from my injury, and I didn't get any messages saying, Wow, what a professional. No
Ole Gunnar Solscher: The work of the judges is very difficult and without additional pressure. We have to make their decisions
Joan Laporta: I'm sure Messi won't stay at Barca if I don't win the election. He gives the club 30% of revenue
Trent had idolized Gerrard since he was a kid, and he was in a fairy tale: he got Steven's care and the captain's armband. The story of a great relationship
Hazard's recovery from the injury is delayed. He probably won't play against Atletico on March 7