Poland

Nowy w Meksyku rynek marihuany

Meksykañski resort zdrowia opublikowa³ przepisy dotycz¹ce korzystania z konopi indyjskich do celów leczniczych w ramach reformy maj¹cej utworzyæ najwiêkszy na œwiecie rynek legalnej marihuany

Nowa ustawa podpisana przez prezydenta Andresa Manuela Lopeza Obradora pozwoli firmom farmaceutycznym rozpocz¹æ badania medyczne produktów pochodnych marihuany. Podjêta reforma obejmuje te¿ sporadyczne korzystanie z tego narkotyku, stworzy najwiêkszy na œwiecie krajowy rynek pod wzglêdem liczby mieszkañców — twierdzi Reuter.

— Poziom tych przepisów jest bardzo wysoki — przyzna³a Luisa Conesa, prawnik i dzia³aczka na rzecz korzystania z marihuany, która doprowadzi³a do jej dekryminalizacji jako œrodka leczniczego. — Nie s¹ wymierzone w pacjentów uprawiaj¹cych sadzonki na w³asne potrzeby, s¹ skierowane do firm farmaceutycznych produkuj¹cych preparaty pochodne konopi, podlegaj¹ce kontroli, wiêc wydawane na receptê — doda³a.

Nowe przepisy okreœlaj¹ te¿ warunki siania, uprawy i zbierania konopi w celach leczniczych pozwalaj¹c firmom uprawiaæ legalnie marihuanê na terenie Meksyku. Firmy pracuj¹ce nad nowymi specyfikami mog¹ importowaæ nieco tych roœlin, natomiast zakazany jest eksport tych, które wyros³y na meksykañskiej ziemi.

Producenci œrodków chwastobójczych z USA i Kanady przygl¹dali siê Meksykowi z zainteresowaniem. Wielu z nich odracza³o decyzje inwestycyjne z powodu niepewnej polityki rz¹du, czekali na opublikowanie ostatecznej wersji przepisów. Meksykañscy deputowani do parlamentu s¹ równie¿ na koñcowym etapie zalegalizowania sporadycznego korzystania z marihuany, Kongres powinien przyj¹æ tak¹ ustawê w najbli¿szym czasie.

Og³oszone przepisy s¹ zasadniczym zwrotem w kraju piêtnowanym od lat za przemoc karteli narkotykowych walcz¹cych ze sob¹. Ich dzia³alnoœæ pozwala³a prowadziæ nielegalne plantacje marihuany i przemycanie jej do Stanów, na czym zarabia³y krocie.

Football news:

Gattuso was fined 3 thousand euros for blasphemy
Burnley will ask for 50 million pounds for Pope. The goalkeeper is Interesting to Tottenham
Gladbach midfielder Neuhaus would like to move to Liverpool, his compensation is 40 million euros. Bayern are unlikely to fight for a player
Sampaoli took charge of Marseille. Contract - until 2023
Carlos Bianchi: PSG can score 5-6 goals for Barca in the second leg of the Champions League
Director of Shakhtar Srna about Roma in the 1/8 finals of the Europa League: Chances 50-50
Eintracht's forward Silva scored his 19th Bundesliga goal. Lewandowski has 26 goals, Holand has 17