Poland

Nowy szef IATA to zapowiedź twardego kursu

Lotnictwo

Willie Walsh, nowy prezes IATA

Willie Walsh, nowy prezes IATA

Bloomberg

Od kwietnia nast¹pi zmiana na stanowisku dyrektora generalnego Miêdzynarodowego Zrzeszenia PrzewoŸników Powietrznych (IATA). Francuza, Alexandre de Juniaka zast¹pi na tym stanowisku Irlandczyk Willie Walsh, cz³owiek, który stworzy³ International Airlines Group w sk³ad której wesz³y miêdzy innymi British Airways i Iberia.

Walsh odszed³ z IAG we wrzeœniu i wiadomo by³o, ¿e nie odchodzi donik¹d. Kiedy pokaza³y siê informacje, ¿e wszed³ do zarz¹du irlandzkiego CarTrawler, firmy zajmuj¹cej siê wynajmem samochodów, wiadomo by³o, ¿e to nie jest jeszcze jego ostatnia praca.

Czytaj tak¿e: Mikosz: 2020 to najgorszy rok w historii lotnictwa

Walsh ma 59 lat i imponuj¹c¹ karierê w transporcie lotniczym. Podobnie jak prezes Lufthansy, Carsten Spohr posiada licencjê pilota samolotów pasa¿erskich, by³ prezesem Aer Lingusa, narodowego przewoŸnika w Irlandii, potem przeszed³ do British Airways, by wreszcie stworzyæ IAG i nim kierowaæ. Znany jest w konsekwencji w podejmowanych decyzjach i wielokrotnie potrafi³ stawiæ czo³a w sporach ze zwi¹zkami zawodowymi. W bran¿y pozostaje tak¿e zapamiêtany jako zagorza³y krytyk decyzji rz¹dowych, czego da³ wyraz siadaj¹c za sterami samolotu British Airways podczas europejskiego kryzysu wywo³anego wybuchem islandzkiego wulkanu.

Willie Walsh bêdzie 8. z kolei dyrektorem generalnym IATA, organizacji, która praktycznie do pocz¹tku Langusta tego wieku by³a ma³o znacz¹ca. Zmieni³o siê to, kiedy w 2001 roku funkcjê szefa obj¹³ by³y prezes Alitalii, Giovanni Bisignani, na pocz¹tku bardzo zdeterminowany, aby IATA zaczê³a siê liczyæ. Wyk³óca³ siê z rz¹dami, wybra³ kurs konfrontacyjny, a jego s³ynne „Basta!" rzeczywiœcie o¿ywi³o organizacjê, która wczeœniej spokojnie sobie drzema³a w Genewie. Bisignaniego jednak zgubi³o zami³owanie do luksusu i podró¿y, a kiedy okaza³o siê, ¿e tylko w roku 2011 wyda³ na nie 50 mln dolarów, zosta³ za to publicznie zrugany przez prezesa Qatar Airways, Akbara al Bakera i usuniêty ze stanowiska.

Zast¹pi³ go Brytyjczyk, by³y prezes hongkoñskiej linii Cathay Pacific, urodzony dyplomata, który trochê wyciszy³ sposób komunikowania przez IATA, a jako zdolnemu dyplomacie przysz³o mu ³agodzenie napiêæ w samej bran¿y, w tym przede wszystkim sporu miêdzy przewoŸnikami z Bliskiego Wschodu (Emirates, Qatar Airways, Etihad) i Amerykanami którzy oskar¿ali arabsk¹ konkurencjê o korzystanie z subsydiów rz¹dowych. W 2016 roku Tyler zrezygnowa³ i zast¹pi³ go na tym stanowisku francuski urzêdnik pañstwowy, a póŸniej prezes Air France KLM. De Juniac obj¹³ tê funkcjê, kiedy bran¿a lotnicza by³a w bardzo dobrej kondycji i z coraz wiêkszym naciskiem mówi³o siê, ¿e skoro jest tak dobrze, to linie lotnicze powinny siê bardziej przy³o¿yæ do ochrony klimatu. W poszczególnych krajach zaczê³y siê te¿ pojawiaæ tendencje protekcjonistyczne, nie zabrak³o rz¹dowych ci¹got do wprowadzania nowych podatków na podró¿e lotnicze. De Juniac to wszystko krytykowa³, a jeœli chodzi o wp³yw lotnictwa na klimat, to rzeczywiœcie w czasie jego kadencji dosz³o w liniach lotniczych do najwiêkszej wymiany floty na bardziej ekologiczn¹.

Teraz Willie Walsh mówi: — To dobrze, ¿e w naszej organizacji tak czêsto dochodzi do zmiany szefa, bo ka¿dy z nas ma w³asny styl. Sam jestem biznesmenem i wiem, jak funkcjonuj¹ rz¹dy. I nie ukrywam, ¿e jestem niezbyt szczêœliwy, kiedy widzê, jak dzia³aj¹ w tym kryzysie — mówi³ Willie Walsh, kiedy ju¿ otrzyma³ nominacjê.

Do szczêœcia w lotnictwa w tej chwili rzeczywiœcie powodów nie ma, bo bran¿a znalaz³a siê w kryzysie najg³êbszym w swojej historii i tegoroczna globalna strata ma wynieœæ 157 mld dolarów. Zdaniem IATA linie lotnicze bêd¹ potrzebowa³a wsparcia finansowego w wysokoœci przynajmniej 80 mld dol. ponadto, co ju¿ otrzyma³y.

De Juniac nieustannie powtarza³ od wiosny, ¿e rz¹dy musz¹ pomóc przewoŸnikom. I zapewne Walsh bêdzie powtarza³ to samo. Natomiast to, co zmieni siê, to z pewnoœci¹ retoryka, na ostrzejsz¹. Walsh bêdzie chcia³ równie¿ przyci¹gn¹æ do IATA przewoŸników niskokosztowych, takich jak Ryanair i easyJet, z którymi ju¿ w 2015 zbudowa³ europejsk¹ organizacjê Airlines For Europe (A4E). Tê organizacjê s³ychaæ i widaæ w Europie, jest agresywna w walce o interesy bran¿y. Nie jest wykluczone, ¿e tak¹ w³aœnie IATA bêdzie chcia³ kierowaæ.

Football news:

Lewandowski updated the Bundesliga record by scoring 22 goals in the 1st round
Flick on Bayern: Our goal is to stay on top
Goalkeeper Alcoyano has 10 saves in the match with Real Madrid. Most of all in the season among the rivals of Madrid
De Bruyne has a suspected muscle injury. He was replaced in the game against Villa
In Spanish for 70 years there is a phraseology about Alcoyano. It's about an outsider who does not give up until the last
Andrea Pirlo: Criticism is inevitable when you are suddenly appointed Juve coach, but the results will say everything for me
Zidane on relegation from the 3rd League club: It's not a shame, let's not go crazy. Real Madrid wants to win, sometimes it doesn't come out