Poland

Nowy regulamin na KUL wzbudza kontrowersje

Katolicki Uniwersytet Lubelski

Fotorzepa / Kuba Krzysiak

Studenci i uczniowie protestuj¹ przeciwko nowemu regulaminowi, który uniemo¿liwia im manifestowania swoich pogl¹dów. Chodzi o odpowiednie zdjêcie profilowe w trakcie nauki zdalnej. Z³amanie tego punktu mo¿e skutkowaæ usuniêciem z zajêæ zdalnych - informuje portal Onet.pl.

Onet.pl pisze, ¿e chodzi o punkt 14.1 regulaminu Wydzia³u Nauk Spo³ecznych, który - zdaniem studentów - zak³ada brak mo¿liwoœci manifestowania przez studentów swoich pogl¹dów.

Przeciwko tym zapisom protestuje m.in. ko³o Unii Europejskich Demokratów w Lublinie.

- Zgodnie z tym zapisem ka¿dy student, który na platformie do zdalnego nauczania bêdzie mia³ inne zdjêcie ni¿ swoje lub inicja³y, mo¿e zostaæ wykluczony z zajêæ. Jesteœmy tym oburzeni, poniewa¿ art. 54 Konstytucji RP pozwala ka¿demu manifestowaæ swoje pogl¹dy. Rozumiemy, ¿e KUL jest uczelni¹ katolick¹, ale nie mo¿na narzucaæ studentom pogl¹dów - mówi Jakub Gêca, przewodnicz¹cy Ko³a Unii Europejskich Demokratów w Lublinie.

Uczelnia przyznaje, ¿e Wydzia³ Nauk Spo³ecznych KUL wprowadzi³ uzupe³nienie dotycz¹ce organizacji zajêæ w formie zdalnej.

- Ze wzglêdu na to, ¿e czêsto studenci nie w³¹czaj¹ kamerek, wyk³adowcy maj¹ z nimi ograniczony kontakt. St¹d wymóg, by w komunikacji za poœrednictwem platformy Teams u¿ywali oficjalnych zdjêæ profilowych lub imion i nazwisk, ewentualnie inicja³ów, po to by organizacja zajêæ by³a uporz¹dkowana. Ponadto chodzi o wyraz poszanowania dla wyk³adowcy oraz innych uczestników procesu dydaktycznego - podkreœla Monika Stojowska, rzecznik prasowy KUL.

Football news:

Conte suspended for 2 matches for insulting the referee
Granovskaya on Tuchel: It is not easy to change a coach in the middle of the season, but we are happy to get one of the best coaches in Europe
Thomas Tuchel: I thank Chelsea for their trust, it feels amazing. We all respect Lampard's work
Chelsea will commemorate sportsmen victims of the Holocaust before the match against Wolverhampton
Tuchel has taken charge of Chelsea
Barcelona has confirmed that the presidential election will be held on March 7
The Premier League changed the rule outside the game after a strange goal by City: Rhodri took the ball away, jumping out of the offside, and gave the goal