Poland

Nowy podatek uderzy w najuboższych. Ceny gwałtownie wzrosną

Op³ata reprograficzna mo¿e sprawiæ, ¿e ceny elektroniki u¿ytkowej w Polsce skocz¹ z najni¿szych do jednych z najwy¿szych w Europie

shutterstock

Trzy czwarte Polaków Ÿle ocenia pomys³ obci¹¿enia smartfonów, laptopów czy telewizorów „smart" op³at¹ reprograficzn¹. Eksperci bij¹ na alarm: plany rz¹du uderz¹ w rodzimych dystrybutorów sprzêtu i najubo¿szych.

Ceny elektroniki nad Wis³¹ wzrosn¹ do jednych z najwy¿szych w Europie – taki mo¿e byæ efekt ob³o¿enia czêœci urz¹dzeñ segmentu elektroniki u¿ytkowej tzw. podatkiem od smartfonów. To pomys³ Ministerstwa Kultury, by w ten sposób zrekompensowaæ artystom straty wynikaj¹ce z nielegalnego kopiowania ich twórczoœci. 6-proc. stawka op³aty mo¿e jednak skutkowaæ utrat¹ konkurencyjnoœci polskich przedsiêbiorców, zajmuj¹cych siê handlem elektronik¹, a tak¿e wykluczeniem cyfrowym czêœci grup spo³ecznych.

Czytaj tak¿e: Ceny elektroniki mog¹ wzrosn¹æ do najwy¿szych w Europie

Polacy nie chc¹ podatku od elektroniki u¿ytkowej. Jak wynika z najnowszych badañ Social Changes, a¿ 75 proc. z nas jest przeciwna nowej op³acie. Mniej ni¿ co dziesi¹ty respondent ocenia pomys³ pozytywnie. – Nie wszystkie podatki s¹ tak negatywnie odbierane przez Polaków, ale opór przeciwko tej op³acie jest zdecydowany. Wiêkszoœæ twierdzi, ¿e opodatkowanie elektroniki, w zwi¹zku ze zdaln¹ prac¹ i nauk¹, powinno byæ wrêcz zmniejszone – mówi Marek Grabowski, prezes Social Changes.

Ponad po³owa badanych deklaruje, ¿e po wprowadzeniu tego podatku zmniejszy czêstotliwoœæ zakupów. Szczególnie dotyczy to starszej grupy wiekowej. Co trzecia osoba maj¹ca 55 lat i wiêcej deklaruje, i¿ zdecydowanie zredukuje czêstotliwoœæ zakupu sprzêtu audiowizualnego. Tym bardziej ¿e – jak wskazuje 58 proc. ankietowanych – ich obecna sytuacja ekonomiczna pogorszy³a siê w zwi¹zku z pandemi¹.

Zwi¹zek Cyfrowa Polska przekonuje, ¿e op³ata reprograficzna uderzy w konsumentów, a ceny elektroniki nad Wis³¹ wzrosn¹ z poziomu najni¿szych w Europie do jednych z najwy¿szych (dziœ plasuj¹ siê one na poziomie niemal 9 proc. poni¿ej unijnej œredniej).

Micha³ Kanownik, prezes ZCP, ostrzega, ¿e projekt resortu kultury grozi utrat¹ konkurencyjnoœci dla rodzimych dystrybutorów sprzêtu i wykluczeniem cyfrowym najubo¿szych rodzin i seniorów. – Znowu zostan¹ otwarte drzwi dla szarej strefy. Na decyzjê polskiego rz¹du ju¿ rêce zacieraj¹ e-sklepy z Chin – podkreœla.

Andrzej Przyby³o, prezes Grupy AB, jeden z wiod¹cych dystrybutorów elektroniki w regionie, jest zdziwiony pomys³em rz¹du. – Tak kontrowersyjnego pomys³u w swojej karierze nie widzia³em. Objêcie urz¹dzeñ op³at¹, która w zamyœle ma wspieraæ artystów, to kompletnie archaiczne rozwi¹zanie w dobie platform Vod i streamingu, gdzie za dostêp do us³ug p³acimy abonament – oburza siê Przyby³o.

Zwolennicy podatku od smartfonów przekonuj¹, ¿e takie rozwi¹zanie funkcjonuje w Europie. – W siedmiu krajach na kontynencie nie ma takiej op³aty, a w kolejnych paru jest ona na poziomie ni¿szym ni¿ w Polsce. ZAiKS sugeruje wzrost op³at z obecnych 30 mln z³ rocznie do 1,2 mld z³. Czy to oznacza, ¿e szkody z tytu³u kopiowania wzros³y a¿ 35-krotnie? – dziwi siê prezes Grupy AB.

Cezary KaŸmierczak, prezes Zwi¹zku Przedsiêbiorców i Pracodawców, przekonuje z kolei, ¿e wprowadzanie podatku uderza w agendê cyfryzacyjn¹ rz¹du. – To niezrozumia³y ruch. Osobom z grupy najmniej zamo¿nych ogranicza dostêp do sprzêtu, który w obecnej sytuacji jest niezbêdny. To uderzy w filar wyborczy partii rz¹dz¹cej – dodaje.

Football news:

Vacancy Editor-in-Chief of the Betting section
UEFA can compensate St. Petersburg for the cost of hosting additional Euro matches
Solskjaer on Super League: Bad idea. You can not give the right to participate because of the name, you need to earn it
Now St. Petersburg will host as many as 7 matches of Euro 2020:3 games from Dublin were moved here. The audience will be in all the arenas of the tournament
Manchester United have been in contact with Ronaldo's agent about a potential transfer (Nicolo Skira)
Zidane on the rumors about the exclusion of Real Madrid from European competitions: Absurd. We have the right to play in the Champions League
Sorokin on the transfer of Euro matches to St. Petersburg: This shows confidence in Russia. We are confident that we will manage, the pitch is in good condition