Poland

Nowy, największy SUV Toyoty z polskimi cenami

Ruszy³a przedsprzeda¿ nowego modelu Toyoty – Highlander. Jest to najwiêkszy SUV marki, który zasili europejsk¹ ofertê japoñskiego producenta. Auto w salonach ma pojawiæ siê w styczniu 2021 roku, a jego cena startowa to 231 900 z³.

Toyota Highlander to SUV o d³ugoœci 4950 mm i znacz¹cych mo¿liwoœciach przewozowych. Jego baga¿nik po z³o¿eniu trzeciego rzêdu siedzeñ, oferuje a¿ 658 litrów objêtoœci (do rolety), a po z³o¿eniu dodatkowo drugiego rzêdu, przestrzeñ ta zwiêksza siê do 1909 litrów (do sufitu). Auto jest oferowane w trzech konfiguracjach: Prestige, Prestige Tech oraz Executive. W podstawowej opcji, klienci otrzymuj¹ m.in. 3-strefow¹ klimatyzacjê z funkcj¹ wykrywania liczby pasa¿erów podró¿uj¹cych w pojeŸdzie, œwiat³a do jazdy dziennej w technologii LED, œwiat³a mijania Bi-LED oraz 20-calowe ko³a. Standardem jest te¿ skórzana tapicerka, elektryczna klapa baga¿nika, podgrzewane przednie siedzenia oraz podgrzewana szyba czo³owa.

Toyota Highlander.

Podstawowy wariant Highlandera ma te¿ wiele systemów multimedialnych oraz poprawiaj¹cych bezpieczeñstwo. W standardzie jest uk³ad Toyota Touch 2 z 8-calowym ekranem dotykowym, 6 g³oœnikami, Android Auto i Apple CarPlay oraz us³ugami ³¹cznoœci Toyota Connected Car. Ponadto znalaz³ siê te¿ kolorowy wyœwietlacz na tablicy rozdzielczej o przek¹tnej 7-cali, 3 porty USB z przodu oraz 2 kolejne dla pasa¿erów z ty³u. Wœród systemów bezpieczeñstwa wymieniæ mo¿na: Toyota Safety Sense z tempomatem adaptacyjnym, system automatycznego powiadamiania ratunkowego eCall, uk³ad zapobiegania kolizjom na skrzy¿owaniach, wspomaganie kierownicy w razie ryzyka zderzenia, system monitorowania martwego pola w lusterkach i ostrzegania o ruchu poprzecznym z ty³u pojazdu. Toyota postanowi³a te¿ doposa¿yæ auto w system stabilizacji toru jazdy przyczepy oraz uk³ad off-roadowy Trail Mode, blokuj¹cy tylne ko³o, które w danym momencie nie ma przyczepnoœci.

Wœród dostêpnych opcji dla odmiany Prestige, mo¿na wymieniæ m.in. 12,3-calowy ekran dotykowy na konsoli centralnej, system audio marki JBL z 11 g³oœnikami, nawigacjê satelitarn¹ Toyota Touch 2 with GO w jêzyku polskim czy wentylacjê przednich foteli. Cena Highlandera Prestige Tech wynosi to 251 900 z³.

Najbogatsza odmiana Executive zape³nia pe³ne dostêpne wyposa¿enie dla tego modelu. Wœród wyposa¿enia wartego uwagi mo¿na wymieniæ: cyfrowe lusterko wsteczne z kolorowym wyœwietlaczem, monitor panoramiczny z systemem kamer 360 stopni i wyœwietlacz HUD na przedniej szybie. Poza tym nie zabrak³o równie¿ panoramicznego dachu z funkcj¹ uchy³u i otwierania czy podgrzewanych skrajnych foteli w drugim rzêdzie siedzeñ. Cena Highlandera Executive to 267 900 z³.

Do napêdu Highlandera pos³u¿y³ hybrydowy uk³ad napêdowy czwartej generacji z 2,5-litrowym silnikiem benzynowym i dwoma silnikami elektrycznymi. £¹czna moc to 246 KM. Przyspieszenie do 100 km/h zajmuje 8,3 sekundy. Auto wyposa¿one zosta³o w uk³ad rekuperacji energii oraz akumulator niklowo-wodorkowy. Wed³ug producenta jego œrednie zu¿ycie paliwa bêdzie wynosiæ 6,6 l/100 km (wg WLTP, dane przed ostateczn¹ homologacj¹), a œrednia emisja CO2 – 146 g/km (auto spe³nia normê Euro 6).

Nowa Toyota Highlander to typowy SUV, konkurencja dla takich modeli jak Ford Edge, Kia Sorento, Land Rover Discovery, Lexus RX czy Volkswagen Touareg. W porównaniu cenowym i mocy, konkurencja mo¿e byæ nieco tañsza w przypadku odmian podstawowych, jednak po ich doposa¿eniu mo¿e siê okazaæ, ¿e Toyota jest bardzo atrakcyjna cenowo.

– Ford Edge (238 KM – Diesel) – od 208 050 z³
– Kia Sorento (230 KM – hybryda z 4WD) – od 166 900 z³
– Land Rover Discovery (240 KM – Diesel) – od 259 900 z³
– Lexus RX (238 KM – benzyna) – od 265 900 z³
– Volkswagen Touareg (231 KM – Diesel) – od 269 900 z³

Obecnie Toyotê Highlander mo¿na zamówiæ przedpremierowo. Zainteresowani maj¹ dostêp, przez oficjaln¹ stronê producenta, do wszystkich niezbêdnych danych (specyfikacja, cennik itp.). Pierwsze auta maj¹ trafiæ do salonów w styczniu 2021 roku.

Football news:

Koeman on 4:0 with Dynamo Kyiv: Today was the Barcelona we want to see
Holand continues to insist that he is a monster. Fastest in the history of the Champions League scored 15 goals (and added 16)
Koeman on the victory over Dynamo Kyiv: We achieved our goal-we reached the playoffs
Solskjaer on 4:1 with Istanbul: Manchester United played intensely, enjoyed the match. We want to be 1st in the group
Forward Ferencvaros Troll Cristiano: celebrated a goal in his style. Ronaldo responded with a goal and a very angry look
Morata scored 5 goals in 4 games in the Champions League for Juve. His best result is 5 in 12 games in the 2014-15 season
Holand has scored 15 goals in the Champions League the fastest. 7 games better than the record