Poland

Nowy lek przeciw Covid-19 dopuszczony w UE

Europejska Agencja Leków zatwierdzi³a w pi¹tek stosowanie w leczeniu pacjentów z Covid-19 lek koncernu Eli Lilly, oparty o przeciwcia³a tworzone w laboratorium.

Wydana w pi¹tek rekomendacja mo¿e byæ teraz wykorzystana jako wytyczne w poszczególnych krajach cz³onkowskich w sprawie stosowania kombinacji bamlanivimabu i etesevimabu, zanim zostanie wydana pe³niejsza zgoda - poinformowa³a Europejska Agencja Leków (EMA)

"Jeœli chodzi o bezpieczeñstwo, wiêkszoœæ zg³aszanych dzia³añ niepo¿¹danych by³a ³agodna lub umiarkowana - przekaza³a EMA.

Koktajl leków wyprodukowany przez koncern Eli Lilly podawany jest przez kroplówkê. Z przeprowadzonych badañ wynika, ¿e lek mo¿e przyspieszyæ powrót do zdrowia chorych na COVID-19 z ³agodnym przebiegiem zaka¿enia, a tak¿e zmniejszyæ liczbê hospitalizacji chorych, u których przebieg COVID-19 jest umiarkowany.

Kombinacje preparatów bêdzie mo¿na u¿ywaæ u pacjentów, którzy nie wymagaj¹ podawania tlenu.

Wczeœniej podobne wytyczne wydano w sprawie leczenia przeciwcia³ami firmy Regeneron. EMA prowadzi obecnie badania leku firmy Celltrion z Korei Po³udniowej.

Lek zosta³ dopuszczona do u¿ytku w Stanach Zjednoczonych w trybie nag³ym w zesz³ym miesi¹cu po tym, jak badanie wykaza³o, ¿e terapie pomog³y zmniejszyæ ryzyko hospitalizacji i zgonu u pacjentów o 70%.

Football news:

Lineker on Barca's Cup win: Koeman did a great job in a difficult time for the club
Zidane about Real Madrid: These players have won a lot, but they want more
Sorokin that St. Petersburg may host additional Euro matches: There is nothing to say yet, there is no guarantee
Paul Pogba: Manchester United must win something. I don't like to play and not win
Coach Athletic Marcelino: Barcelona beat us in the Cup final because they were clearly better
Real Madrid: Congratulations to Barcelona and its fans on a well-deserved victory in the Spanish Cup
Antoine Griezmann: I am happy at Barca. We want to win La Liga as well