Poland

Nowy kierunek z lotniska we Wrocławiu na wakacje – Burgas

Fot. materia³y prasowe lotniska

Wizz Air bêdzie latem lata³ z Wroc³awia do Burgas – og³osi³o lotnisko. Loty bêd¹ realizowane od 19 czerwca.

Nowe po³¹czenie bêdzie realizowane raz w tygodniu – w soboty. Wyloty z Wroc³awia zaplanowano na godzinê 17.30, a l¹dowanie w Burgas na 20.45 czasu lokalnego (podró¿ potrwa 2 godziny i 15 minut).

Wylot z Burgas do Wroc³awia odbêdzie siê tak¿e w soboty – o godzinie 21.15. L¹dowanie we Wroc³awiu o godzinie 22.20 czasu polskiego.

W poprzednich sezonach letnich do Burgas z Wroc³awia mo¿na by³o polecieæ bezpoœrednio tylko lotem czarterowym. Dok¹d jeszcze w tym roku bêdzie mo¿na polecieæ z Wroc³awia tanimi liniami lotniczymi? Jak podaje lotnisko w komunikacie, do tej pory Wizz Air i Ryanair zapowiedzia³y po³¹czenia do Chorwacji, Grecji, Hiszpanii, Portugalii, Czarnogóry, W³och, Gruzji, Bu³garii, Wielkiej Brytanii, Norwegii, na Maltê, Cypr i Ukrainê. W rozk³adzie letnim znajd¹ siê prawdopodobnie: Zadar, Alicante, Malaga, Teneryfa, Girona pod Barcelon¹, Faro, Palermo, Neapol, Kreta, Larnaka, Bari, Burgas, Londyn, Oslo i Kijów.

„Na listê trafi¹ tak¿e po³¹czenia obs³ugiwane przez linie sieciowe i czartery. Wiele wskazuje wiêc, ¿e latem siatka po³¹czeñ bêdzie podobna do rozk³adów znanych z lat ubieg³ych. (…) Port Lotniczy Wroc³aw ca³y czas pozostaje w pe³nej gotowoœci do obs³ugiwania wiêkszej liczby podró¿nych z zachowaniem wszystkich niezbêdnych zasad bezpieczeñstwa (pomiar temperatury cia³a osób wchodz¹cych do terminala, nakaz zas³aniania ust i nosa, zasada zachowania dystansu, dezynfekcja r¹k). Dodatkowo na parkingu przed terminalem mo¿na wykonaæ test na obecnoœæ wirusa SARS-CoV-2” – czytamy w komunikacie.

Football news:

Edegor on moving to Real Madrid at 16: Madness. I didn't understand it then, because I was still a child
Wijnaldum on the contract: No news. The most important thing right now is the Liverpool game, not my situation
Javier Tebas: Ronaldo's departure from Real Madrid is the club's decision. This affected La Liga, but the financial impact was minimal
Man City want to sign Holand, not Mbappe. The reason is the Frenchman's salary requirements
Tuchel-Werner: Timo, you play on the right. You've been playing left for a quarter of an hour. Don't you understand?
Liverpool are 7 points behind the Champions League zone, 8 points behind the lost ones
Neymar can play against Barcelona for about 30 minutes