Poland

Nowy deal

Felietony

Kancelaria Premiera

Premier Morawiecki jak prezydent Roosevelt chce zbudowaæ New Deal – Nowy £ad. Dla odró¿nienia od amerykañskiego pierwowzoru nasz bêdzie nazywa³ siê Polski Nowy £ad. Nie wiem dlaczego nie „Narodowy"? Czy¿by budowa „Mediów Narodowych" i dzia³ania Polskiej Fundacji Narodowej Ÿle siê kojarzy³y?

Nowy Deal zostanie zbudowany przy wykorzystaniu Krajowego Planu Odbudowy. Tu siê stratedzy od komunikacji spo³ecznej nie popisali, bo có¿ mielibyœmy „odbudowywaæ"? Przecie¿ wszystko po piêciu latach rz¹dów PiS funkcjonuje doskonale. Czy¿by jednak Polska by³a „w ruinie"?

Sk¹d z³oœliwoœci? Przecie¿ premier zapowiedzia³, ¿e „podatki bêd¹ ni¿sze". Powinienem siê cieszyæ. Ale jakoœ siê martwiê, bo doda³, ¿e bêd¹ „bardziej sprawiedliwe". Czyli bêd¹ wy¿sze.

Deal (co ciekawe, „dilowaæ" oznacza te¿ handlowaæ narkotykami) polegaæ ma na tym, ¿e bogatsi oddadz¹ wiêcej na przekupywanie biedniejszych – tych, dla których 500 plus ma wiêksze znaczenie i którzy maj¹ nadal g³osowaæ na PiS. Choæ s³yszeliœmy na nagraniach u Sowy, jak Premier dziwi³ siê, „¿e ludzie s¹ tacy g³upi, ¿e to dzia³a", to nie ma siê czemu dziwiæ. Owszem – s¹.

Bogatsi to ci, którzy zarabiaj¹ 7,5 tys. z³ brutto miesiêcznie. Wpadaj¹ ju¿ w drugi, wy¿szy próg podatkowy. Do znudzenia wiêc bêdê przypomina³ – mo¿e nie wszyscy s¹ tacy g³upi – ¿e rz¹d zabiera im z tego ok. 2,2 tys. z³ i zostawia netto ok. 5,3 tys. z³. Ale to nie jest do koñca takie prawdziwe netto. Bo jak zrobi¹ oni zakupy, to zap³ac¹ ok. 0,8 tys. z³ VAT. Czyli netto dla nich to ok. 4,5 tys. z³. Choæ te¿ nie tak zupe³nie, bo w cenach netto s¹ przecie¿ inne podatki – na przyk³ad op³ata emisyjna, której najwyraŸniej Orlen jednak nie „wzi¹³ na siebie", jak obiecywa³ prezes Obajtek, skoro paliwa s¹ ju¿ po 5 z³. Szefowie prezesa – i ten nominalny, i ten faktyczny – nie przejmuj¹ siê tym jednak tak jak premier Tusk, który – co te¿ wiemy z nagrañ u Sowy & Przyjaciele – kaza³ prezesowi Krawcowi utrzymywaæ ich cenê przed wyborami poni¿ej granicy 5 z³. Trzeba jeszcze pamiêtaæ, ¿e tak naprawdê to ci bogatsi nie zarabiaj¹ brutto 7,5 tys. z³. Rz¹d ka¿e ich pracodawcom zap³aciæ sobie jeszcze ok. 1,5 tys. z³ za to, ¿e ich zatrudnili. Czyli razem prawdziwe brutto to jest ok. 9 tys. z³ – bo tyle pracodawca p³aci za pracê pracownika. I w ten sposób robi siê 100 proc. ró¿nicy – 9 tys. z³ jest warta praca, a 4,5 tys. z³ s¹ warte zakupy, które mo¿na zrobiæ za otrzyman¹ pensjê.

Za te pieni¹dze na odbudowê kraju ma powstaæ m.in. Instytut Demograficzny, który bêdzie siê zajmowa³ popraw¹ wspó³czynnika dzietnoœci kobiet. Ciekawe, kto zostanie prezesem?

Autor jest adwokatem, profesorem Uczelni £azarskiego i szefem rady WEI

Football news:

Tottenham sacked Mourinho
Koeman will remain Barcelona coach. Laporta will support him after winning the Spanish Cup
The idea of a Super League is more than 20 years old. Let's briefly tell its story
Ferdinand on Super League: This is a war against football, a disgrace. A closed institution for big shots. This is just business
Is this what our dream changes look like?
Sanya about the Super League: I'll finish watching football. This is not the football I know
Juventus about the Super League: The clubs will receive 3.5 billion euros, but now we can not guarantee that the project will be implemented