Poland

Nowy amerykański bombowiec strategiczny coraz bliżej

B-21 Raider. Rys./Northrop Grumman.

Wed³ug informacji US Air Force w zak³adach Northrop Grumman w Palmdale rozpoczêto prace przy drugim egzemplarzu bombowca B-21 Raider. Niestety, dotychczas producent ani Departament Obrony nie upublicznili finalnej wizji tej konstrukcji. Rys./Northrop Grum

W zak³adach koncernu Northrop Grumman w Palmdale w Kalifornii rozpocz¹³ siê proces produkcji drugiego egzemplarza bombowca strategicznego nowej generacji B-21 Raider.

Powy¿sza deklaracja jest jedn¹ z kilku informacji upublicznionych niedawno przez Departament Obrony Stanów Zjednoczonych, które dotycz¹ programu B-21 Raider. Obecnie w Kalifornii trwaj¹ prace przy pierwszym egzemplarzu. Prezentacjê maszyny zaplanowano na pierwsz¹ po³owê 2022 r. Dotychczas zak³adano, ¿e jego oblot nast¹pi w grudniu 2021 r., jednak pojawi³y siê nieokreœlone problemy skutkuj¹ce zmian¹ harmonogramu. Obecnie znajduje siê on na etapie monta¿u kluczowych komponentów, jednak nie jest to jeszcze faza monta¿u koñcowego. Dodatkowo trwaj¹ tak¿e badania zasadniczych komponentów systemów pok³adowych, do czego s³u¿¹ lataj¹ce laboratoria. Pozwol¹ one na ograniczenie czasu prób maszyn przedseryjnych. Drugi egzemplarz ma pos³u¿yæ do prób wytrzyma³oœciowych struktury kad³uba i p³atów.

Wed³ug planów US Air Force pierwsze B-21 Raider maj¹ osi¹gn¹æ gotowoœæ operacyjn¹ do 2027 r. Nowa maszyna pozwoli na wycofanie B-1B Lancer, a póŸniej tak¿e innych typów bombowców strategicznych eksploatowanych w Stanach Zjednoczonych.

Plany Departamentu Obrony zak³adaj¹ zakup w pierwszej fazie 100 seryjnych B-21 Raider. Próby i ocena mo¿liwoœci maszyn bêd¹ prowadzone w oœrodku doœwiadczalnym Edwards w Kalifornii. Z kolei w bazie lotniczej Tinker w stanie Oklahoma rozpoczêto ju¿ prace nad przygotowaniem infrastruktury naziemnej do realizacji zadañ zwi¹zanych z prowadzeniem prac serwisowo-naprawczych. Baz¹ dla pierwszych dywizjonów operacyjnych zosta³a wybrana Ellsworth w stanie Dakota Po³udniowa. W przysz³oœci B-21 Raider maj¹ tak¿e bazowaæ w dwóch innych obecnych bazach bombowców strategicznych. Dyess w stanie Teksas i Whiteman w Missouri.

Football news:

Cavani has returned to training and is likely to play against Crystal Palace
Fabio Capello, Juventus played Rugby against the Port. Only Ronaldo and Chiesa can make a difference in this squad
Neymar: I posted how I was recovering from my injury, and I didn't get any messages saying, Wow, what a professional. No
Ole Gunnar Solscher: The work of the judges is very difficult and without additional pressure. We have to make their decisions
Joan Laporta: I'm sure Messi won't stay at Barca if I don't win the election. He gives the club 30% of revenue
Trent had idolized Gerrard since he was a kid, and he was in a fairy tale: he got Steven's care and the captain's armband. The story of a great relationship
Hazard's recovery from the injury is delayed. He probably won't play against Atletico on March 7