Poland

Nowe zasady wsparcia i postępowań offshore

www.sxc.hu

Kryzys wywo³any pandemi¹ koronawirusa odbija siê tak¿e na dzia³alnoœci administracji – zarówno rz¹dowej, jak i samorz¹dowej.

Problemy wywo³ane ograniczeniami w mo¿liwoœci tradycyjnego wykonywania obowi¹zków, czy koniecznoœæ sprawnej obs³ugi ró¿nego rodzaju programów pomocowych przy jednoczesnym wykonywaniu standardowych obowi¹zków, to tylko niektóre z wielu problemów, z którymi musz¹ mierzyæ siê pracownicy organów w³adzy publicznej.

Tymczasem wydaje siê, ¿e prawdziwe wyzwania dopiero przed nami. W koñcu walka z ekonomicznymi skutkami kryzysu zale¿y w istocie od dwóch podstawowych czynników:

- przedsiêbiorczoœci prowadz¹cych dzia³alnoœæ gospodarcz¹ oraz

- sprawnoœci administracji, zw³aszcza wówczas, gdy realizuje siê ró¿norodne projekty infrastrukturalne maj¹ce byæ „ko³em zamachowym" gospodarki.

W tym kontekœcie nale¿y rozwa¿aæ tak¿e ró¿nego rodzaju inicjatywy pojawiaj¹ce siê w obszarze w popularyzacji odnawialnych Ÿróde³ energii – w tym zw³aszcza zwi¹zanych z budow¹ morskich elektrowni wiatrowych (osffohre).

Zw³aszcza w perspektywie procedowanych p...

Football news:

Cavani has returned to training and is likely to play against Crystal Palace
Fabio Capello, Juventus played Rugby against the Port. Only Ronaldo and Chiesa can make a difference in this squad
Neymar: I posted how I was recovering from my injury, and I didn't get any messages saying, Wow, what a professional. No
Ole Gunnar Solscher: The work of the judges is very difficult and without additional pressure. We have to make their decisions
Joan Laporta: I'm sure Messi won't stay at Barca if I don't win the election. He gives the club 30% of revenue
Trent had idolized Gerrard since he was a kid, and he was in a fairy tale: he got Steven's care and the captain's armband. The story of a great relationship
Hazard's recovery from the injury is delayed. He probably won't play against Atletico on March 7