Poland

Nowe rozporządzenie covidowe. Co się zmienia od 6 marca?

Tradycyjnie póŸnym wieczorem og³oszono w pi¹tek nowelizacjê rozporz¹dzenia w sprawie ograniczeñ, nakazów i zakazów epidemicznych. Zmiany obowi¹zuj¹ od pó³nocy w sobotê 6 marca. Co siê zmienia?

Chodzi o zmiany w rozporz¹dzeniu z 26 lutego 2021 r. (Dz.U. poz. 367) . Oto najwa¿niejsze:

1) dopuszczenie prowadzenia przez przedsiêbiorców  zajêæ korekcyjnych organizowanych, na podstawie skierowania lekarskiego,w oœrodkach sportowych lub powiatowych centrach sportu;

2) do 30 wrzeœnia 2021 r. do skierowañ na leczenie uzdrowiskowe, potwierdzonych przez NFZ,  nie stosuje siê terminu dorêczenia œwiadczeniobiorcy potwierdzonego skierowania;

3) do wy³¹czenia z zakazu zgromadzeñ i spotkañ konkursów na stanowiska referendarzy s¹dowych i asystentów sêdziów, dodano konkursy na sta¿ urzêdniczy w s¹dzie i prokuraturze;

4) zaœwiadczenia potrzebne kandydatom na aplikantów oraz aplikantom aplikacji sêdziowskiej i  prokuratorskiej do uczestnictwa w egzaminach lub zajêciach, bêdzie móg³ wydaæ nie tylko Dyrektor Krajowej Szko³y S¹downictwa i Prokuratury, ale i osoba przez niego upowa¿niona;

5) kolejnoœæ szczepieñ zosta³a zmodyfikowana w ten sposób, ¿e wraz z osobami urodzonymi w latach 1942–1951, maj¹ byæ szczepione wszystkie osoby doros³e urodzone po 1951 r., które:

a) s¹ dializowane z powodu przewlek³ej niewydolnoœci nerek,

b) chorzy z nowotworem, u których po 31 grudnia 2019 r. prowadzono leczenie chemioterapi¹ lub radioterapi¹,

c) osoby poddawane przewlek³ej wentylacji mechanicznej,

d) osoby po przeszczepach komórek, tkanek i narz¹dów, u których prowadzono leczenie immunosupresyjne;

6) do poddania siê szczepieniu przeciwko COVID-19 bez kolejki maj¹ prawo osoby, którym skierowanie na to szczepienie wystawiono przed 15 stycznia 2021 r. Powinny poddaæ siê szczepieniu zanim skierowanie straci wa¿noœæ.

Rozporz¹dzenie mo¿na znaleŸæ  w DzU z 5 marca 2021 r. pod poz. 415.

Football news:

Karl-Heinz Rummenigge: Bayern did not participate in the discussion of the Super League and welcomes the reforms of the Champions League
Germany vs Super League: Bayern Munich and Borussia Dortmund chose the UEFA side and supported the reform of the Champions League
Tuchel about the Super League: I don't want to get involved in this, because my words may sound like an excuse
UEFA has approved a change in the format of the Champions League. The Europa League and the LK will also lose the group stage from 2024
Lineker on Super League: Klopp has always been a man of the people. I wonder what coaches like Jurgen and Pep will say
UEFA President: Super League is a greedy project that could kill football forever. But this will not happen
Ceferin about Agnelli: The president of an organization with 247 clubs just ran away from it - I have never seen this in my life